Zawieszenie świadczeń dla emerytów. Kiedy trzeba oddać ZUS 13. i 14. emeryturę?

W kwietniu rozpoczęła się wypłata trzynastej emerytury dla seniorów. Rząd zagwarantował także tegoroczną wypłatę czternastki. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje jednak, że w niektórych przypadkach świadczenia te mogą podlegać zwrotowi. Kiedy trzeba oddać ZUS 13. i 14. emeryturę?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że w przypadku dodatkowych zarobków emerytów może zawiesić lub zmniejszyć ich świadczenia. Zarobki te muszą jednak pochodzić z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, np. z tytułu umowy o pracę. Dowiedz się, kiedy musisz oddać ZUS swoją 13. i 14. emeryturę

Zobacz wideo Grabowski: Będziemy musieli pracować dłużej

O czym należy pamiętać podczas dorabiania do emerytury

Osoba, która składa wniosek o emeryturę i wie, że będzie miała dodatkowe zarobki, musi tę informację zaznaczyć we wniosku. Jeżeli jednak emerytura została już przyznana, a senior podjął pracę zarobkową, musi jak najszybciej powiadomić o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby to zrobić, można skorzystać ze specjalnego formularza znajdującego się na stronie zus.pl. Dodatkowo co roku należy dostarczyć zaświadczenie, w którym wskazana jest wysokość przychodu za ubiegły rok. To na jego podstawie ZUS będzie w stanie ustalić, czy świadczenie zostało wypłacone w odpowiedniej wysokości. Jeżeli dodatkowe przychody zostaną zatajone, ZUS może zażądać zwrotu świadczeń wypłacanych przez ostatnie trzy lata.

Zawieszenie świadczeń dla emerytów. Kiedy trzeba oddać ZUS 13. i 14. emeryturę?

O tym, czy świadczenie zostanie zawieszone, czy zmniejszone decyduje wysokość przychodu oraz przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które co kwartał ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. W zeszłym roku było to kolejno 6235,22 zł, 6156,25 zł, 6480,67 zł, 6733,49 zł za I, II, III i IV kwartał. Jeżeli z zawiadomienia o wysokości przychodu, jaki emeryt zamierza osiągnąć, wynika, że przychód:

  • będzie niższy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wówczas świadczenie zostanie wypłacone w pełnej wysokości
  • będzie wyższy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale niższy niż 130 proc. tej kwoty, ZUS będzie musiał zmniejszyć wysokość świadczenia
  • będzie wyższy niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wtedy ZUS całkowicie zawiesi wypłatę świadczenia.
Więcej o: