Świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku. Ile wynosi i kto może z niego skorzystać?

Świadczenie pielęgnacyjne ma za zadanie wspierać obywateli, którzy nie podejmują pracy lub zmuszeni są do zrezygnowania z niej w celu podjęcia opieki nad drugą osobą. Kto może z niego skorzystać i ile wynosi po tegorocznej zmianie?

Świadczenie pielęgnacyjne to inicjatywa skierowana do tych obywateli, którzy musieli poświęcić swoją karierę zawodową lub zaniechać poszukiwania pracy celem sprawowania opieki nad osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawności lub osobą wymagającą stałej pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Od 1 stycznia 2023 roku wynosi ono 2458 zł miesięcznie.

Zobacz wideo Kto jest odpowiedzialny za drożyznę w Polsce? Tomczyk: Prezes NBP, Morawiecki, Sasin

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Warto wiedzieć, że zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca zatrudnienia i status bezrobotnego nie pozbawia nas prawa do pobierania tego zasiłku. Prawo do niego nie jest również uzależnione od kryterium dochodowego. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej może otrzymać:

  1. matka lub ojciec,
  2. opiekun faktyczny dziecka,
  3. osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej spokrewnionej (na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
  4. inna osoba, na której (zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli nie podejmują lub rezygnują one z zatrudnienia w celu zajęcia się osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Szczegóły na temat świadczenia pielęgnacyjnego znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Renta pielęgnacyjna w 2023 roku. Co jeśli nie jest jedynym przysługującym nam świadczeniem?

Jeśli w naszym przypadku dojdzie do zbiegu uprawnień do: świadczenia rodzicielskiego, pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego oraz zasiłku dla opiekuna (ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów) musimy dokonać wyboru tylko jednego z nich. Wybrane świadczenie będzie nam wypłacane regularnie, zgodnie z przepisami odnoszącego się do niego prawa.

Więcej o: