Zasiłek dla bezrobotnych zaraz wzrośnie. Ile wynosi świadczenie? Kiedy przysługuje?

Już wkrótce zostanie zwaloryzowany zasiłek dla bezrobotnych. Świadczenie w związku z inflacją skoczy o prawie 200 zł. Ile wyniesie zasiłek dla bezrobotnych? Kiedy przysługuje? Odpowiadamy.

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacają powiatowe urzędu pracy. Kwota zasiłku ulega corocznej waloryzacji, która odbywa się zawsze 1 czerwca danego roku.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2023?

Do 31 maja 2023 r. podstawowa kwota, czyli 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych wynosi 1304,10 zł brutto - przez pierwsze trzy miesiące i 1024,10 zł brutto - przez pozostały okres. Po waloryzacji kwota ta wzrasta o około 185 zł. Od 1 czerwca zasiłek dla bezrobotnych będzie więc wynosił:

 • 1491,90 zł - przez pierwsze trzy miesiące posiadania prawa do zasiłku,
 • 1171,60 zł - po trzech miesiącach. 

 Kwota zasiłku jest też zależna od stażu pracy. Osoba, która przepracowała:

 • mniej niż 5 lat - otrzyma 80 proc. zasiłku podstawowego (1183,52 zł przez trzy miesiące, później 937,28 zł);
 • od 5 do 20 lat - otrzyma 100 proc. zasiłku podstawowego 
 • więcej niż 20 lat - otrzyma 120 proc. zasiłku podstawowego (1790,28 zł przez trzy miesiące, później 1405,92 zł).

Kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Zasady przyznawania zasiłku dla bezrobotnych określa Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Aby świadczenie zostało przyznane:

 • trzeba być zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy;
 • trzeba przedstawić dokumenty, potwierdzające przepracowanie co najmniej 365 dni w ciągu minionych 18 miesięcy;
 • nie można pobierać ani renty, ani emerytury;
 • należy poświadczyć, że w ww. okresie otrzymywało się co najmniej minimalne wynagrodzenie określone na dany rok ustawą, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;
 • trzeba być gotowym do podjęcia pracy.

Zasiłek zostanie przyznany pod warunkiem, że nie ma propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych dla osoby ubiegającej się o to świadczenie.

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek można otrzymywać przez:

 • 180 dni - jeśli osoba bezrobotna mieszka w powiecie, w którym stopa bezrobocia 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
 • 365 dni - jeśli osoba bezrobotna spełnia przynajmniej jeden z tych warunków:
   • mieszka w powiecie, w którym stopa bezrobocia 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;   • ma więcej niż 50 lat i posiada co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku;   • samotnie wychowuje dziecko w wieku poniżej 15 lat;   • utrzymuje co najmniej jedno dziecko w wieku poniżej 15 lat, a małżonek/małżonka również jest osobą bezrobotną i utracił/a prawo do zasiłku.

W określonych przypadkach czas, na jaki przyznano świadczenie, może zostać skrócony lub wydłużony. Skrócony o okres: zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, a także o okresy nieprzysługiwania zasiłku. Wydłużony: o czas, przez który przysługiwałby kobiecie, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński, w przypadku urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu. Więcej informacji na temat świadczenia można znaleźć na rządowej stronie psz.praca.gov.pl.

Więcej o: