KNF mówi o nowych obowiązkach. Nadchodzą zmiany w chwilówkach

Instytucje pożyczkowe od nowego roku będą musiały spełnić szereg nowych wymogów. Zmiany wprowadza ustawa i przeciwdziałaniu lichwie. Nad całością będzie czuwać Komisja Nadzoru Finansowego.

"Od 1 stycznia 2024 roku działalność instytucji pożyczkowych w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego będzie podlegała nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Nowe obowiązki wprowadza ustawa o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie" - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego. Instytucje pożyczkowe wpisane do rejestru będą mogły prowadzić działalność pożyczkową bez spełnienia nowych wymogów tylko do końca roku. Ale już do 30 listopada będą musiały poinformować KNF o podjętych działaniach w kierunku spełnienia nowych wymogów. Informacja taka powinna odnosić się do nowych wymogów w zakresie:

 • formy prawnej (instytucja pożyczkowa może prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której ustanowiono radę nadzorczą),
 • wymogów kapitałowych (minimalny kapitał zakładowy instytucji pożyczkowej wynosi 1 mln zł i może być pokryty wyłącznie wkładem pieniężnym, przy czym środki na pokrycie tego kapitału nie mogą pochodzić z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub ze źródeł nieudokumentowanych). 
Zobacz wideo "Dużo, bardzo szybko", "Jest kiepsko". Polacy o swoich ratach kredytowych [SONDA]

KNF będzie bardziej kontrolował instytucje pożyczkowe. Kary nawet do 15 mln zł

Jeśli instytucje pożyczkowe nie spełnią powyższych wymogów, KNF wykreśli jest z rejestru. Spełnienie wymogów należy stwierdzić w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Co więcej, od 1 stycznia 2024 roku instytucje pożyczkowe będą musiały składać w KNF roczne i kwartalne sprawozdania z działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego, w których będą informacje o:

 • udzielonych kredytach konsumenckich, w tym ich liczbie, z uwzględnieniem liczby kredytów, o których mowa w art. 36b ustawy o kredycie konsumenckim, wartości, strukturze terminowej i walutowej oraz opóźnieniach w spłatach,
 • zawartych umowach o kredyt konsumencki, w tym ich liczbie, rodzajach oraz statusie,
 • liczbie klientów, którym udzielono kredytu konsumenckiego, z uwzględnieniem liczby klientów, którym udzielono kredytu, o którym mowa w art. 36b ustawy o kredycie konsumenckim,
 • łącznych przychodach uzyskanych z działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego z wyodrębnieniem przychodów uzyskanych w związku z pozaodsetkowymi kosztami kredytu,
 • bilansie, ze wskazaniem źródeł finansowania działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego,
 • osobach pełniących funkcje członka zarządu, rady nadzorczej i prokurenta instytucji pożyczkowej, w tym o spełnianiu przez te osoby określonych w ustawie wymagań w zakresie niekaralności (brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe).

Brak sprawozdania lub jego nieprawidłowe wykonanie może skutkować karą do 150 tys. zł dla członka zarządu instytucji pożyczkowej bezpośrednio odpowiedzialnego za nieprawidłowości i do 15 mln zł na samą instytucję pożyczkową. KNF będzie mógł też zawiesić członka zarządu i wykreślić instytucję z rejestru. Ponadto instytucje pożyczkowe będą zobowiązane do wnoszenia rocznych wpłat na pokrycie kosztów nadzoru.

Instytucjom pożyczkowym już jest trudniej

KNF prowadzi rejestr instytucji pożyczkowych od 18 grudnia 2022 roku. Od 18 maja 2023 roku KNF może wykreślić z niego instytucje, które zostały wcześniej wykreślone z KRS. Stworzenie rejestru sprawiło, że instytucję pożyczkowe muszą spełniać szereg wymogów by uzyskać wpis:

 • prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki akcyjnej albo w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której ustanowiono radę nadzorczą (przed 18 grudnia 2022 roku nie było wymogu, aby instytucja pożyczkowa działająca w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością miała radę nadzorczą),
 • z minimalnym kapitałem zakładowym w wysokości 1 mln zł (przed 18 grudnia 2022 roku wymóg wynosił 200 tys. zł), pokrytym wyłącznie wkładem pieniężnym, przy czym środki na pokrycie tego kapitału nie mogą pochodzić z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub ze źródeł nieudokumentowanych,
 • którego członkiem zarządu, rady nadzorczej lub prokurentem może być wyłącznie osoba, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.
Więcej o: