Nowe przepisy od września. Sąd zadba o grupę pracowników chronionych. Kto do niej należy?

W drugiej połowie września w życie wchodzą znowelizowane przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Pracodawca, przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę, powinien sprawdzić, czy pracownik nie podlega szczególnej ochronie. Kto należy do tej grupy?

Znowelizowane przepisy Kodeksu postępowania cywilnego wchodzą w życie 22 września. Zmiany dotyczą m.in. pracowników, którzy już teraz są szczególnie chronieni - jednak niebawem będą chronieni podwójnie. Jeśli pracownik wniesie powództwo o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy, pracodawca będzie musiał go zatrudniać aż do prawomocnego zakończenia postępowania w sądzie.

Zobacz wideo AI sprawi, że zawodów będzie więcej? "To będzie bardzo ciekawe"

Nowe przepisy. Ochrona przed zwolnieniem. Kogo dotyczą zmiany?

"Sądy na każdym etapie postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy będą udzielały zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia pracownika podlegającego szczególnej ochronie przez pracodawcę" - czytamy w nowym artykule Kodeksu postępowania cywilnego. Sąd uchyli nałożone zabezpieczenie jedynie wtedy, gdy pracodawca udowodni, że pracownik po udzieleniu zabezpieczenia nadal rażąco narusza swoje obowiązki lub popełnił przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie. Przedstawiamy listę osób szczególnie chronionych przez Kodeks pracy.

Zmiany w przepisach a kobiety w ciąży

Jeśli pracownica podpisała z pracodawcą umowę o pracę zawartą na czas określony lub na okres próbny przekraczający miesiąc, która rozwiązałaby się po trzecim miesiącu ciąży, taka umowa zostanie automatycznie przedłużona do dnia porodu. Ochrona nie działa, gdy:

 • zachodzą przyczyny, które umożliwiają ci rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownicy (zwolnienie dyscyplinarne), i organizacja związkowa (jeśli działa w firmie), która reprezentuje pracownicę, wyraziła zgodę na jej zwolnienie;
 • pracownica została zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej na okres próbny, który nie przekracza miesiąca.

Ochrona przed zwolnieniem dotyczy także osób bliskich osiągnięcia wieku emerytalnego w świetle zmian w przepisach, czyli:

 • kobiety - gdy skończyła 56 lat,
 • mężczyzny - gdy skończył 61 lat.

Pracownicy korzystający z urlopów rodzicielskich i wychowawczych

Ochroną objęci są również pracownicy, którzy skorzystali z urlopu: ojcowskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego bądź też złożyli wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy.

 • W wypadku urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego ochrona będzie obowiązywała pracownika do momentu zakończenia urlopu.
 • W wypadku tych, którzy złożyli wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, ochrona będzie obowiązywała maksymalnie przez rok, chyba że pracownik wcześniej wróci do starego wymiaru czasu pracy.

Członkowie rad pracowniczych, społeczni inspektorzy pracy, działacze związków zawodowych

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z działaczem związkowym bez zgody właściwej organizacji związkowej. Pracodawca nie może także wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z członkiem związku zawodowego bez uprzedniego poinformowania właściwej organizacji związkowej. Ochrona jest ograniczona do określonych działaczy:

 • członków organizacji związkowej wskazanych przez związek w uchwale zarządu,
 • osób wykonujących pracę zarobkową, które są członkami organizacji związkowej i mogą ją reprezentować w kontaktach z pracodawcą.

Pracownicy w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. zwolnienie lekarskie)

Ochrona ma charakter czasowy i obowiązuje do czasu, gdy pracodawca zyskuje uprawnienie do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (bez winy pracownika).

Ochrona ma na celu zapobieganie dyskryminacji, zapewnienie stabilności zatrudnienia i dochodu oraz umożliwienie godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Jest także wyrazem realizacji konstytucyjnych praw i wolności pracowników.

Kiedy pracownik nie jest chroniony? Prawo do wypowiedzenia umowy

Jak czytamy na stronie rządowej, pracownik nie jest chroniony, czyli pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę, w trakcie:

 • urlopu lub usprawiedliwionej nieobecności, gdy pracodawca ogłasza upadłość lub likwiduje firmę;
 • urlopu, jeżeli urlop trwa dłużej niż trzy miesiące, a pracodawca przeprowadza w firmie zwolnienia grupowe;
 • innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia a pracodawca przeprowadza w firmie zwolnienia grupowe;
 • urlopu, jeżeli urlop trwa dłużej niż 3trzymiesiące, a pracodawca przeprowadza w firmie zwolnienia indywidualne, pod warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu przez zakładową organizację związkową reprezentującą pracownika.
Więcej o: