Masz pomysł na projekt ekologiczny? Skorzystaj z dotacji UE!

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ma do wydania 30 mln zł z dotacji Unii Europejskiej na projekty ekologiczne. Jeśli masz pomysł, jak chronić zagrożone gatunki i siedliska przyrodnicze, złóż jak najszybciej aplikację.

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jest Instytucją Wdrażającą część działania 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, która ogłasza konkursy na dofinansowanie projektów ekologicznych. Właśnie rozpoczął się kolejny nabór, w którym można zdobyć unijną dotację.

Dotacja na ochronę przyrody

Nabór wniosków w konkursie nr 2.4.1/1/2018 potrwa do 11 czerwca 2018 roku. CKPŚ ma do rozdania w sumie 30 mln zł, o które mogą starać się: . parki narodowe, . pozarządowe organizacje ekologiczne, . jednostki administracji rządowej lub samorządowej, . Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, . jednostki badawczo-naukowe, . jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (z wyłączeniem DGLP). . uczelnie, . urzędy morskie

Projekty zgłaszane do konkursu powinny służyć czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy oraz Polski na terenach parków narodowych i obszarach Natura 2000. Mogą to być również projekty ponadregionalne, realizowane poza wyżej wymienionymi terenami. Najważniejsze, żeby były to działania o charakterze dobrych praktyk, związanych z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Poleski Park narodowy już skorzystał!

Dzięki dotacjom z Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 POIiŚ, wdrażanego przez CKPŚ, realizuje się już dziesiątki projektów. Jednym z beneficjentów jest Poleski Park Narodowy, który otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 750 tys. zł na budowę ścieżki dydaktycznej Czahary, która chroni torfowisko niskie Bagno Bubnów i gatunki z nim związane. Bagno Bubnów to tereny unikatowe pod względem florystycznym i faunistycznym. Niestety coraz większa liczba turystów w tym rejonie powodowała wydeptywanie roślinności i niepokojenie zwierząt.

Projekt przygotowany przez Poleski Park Narodowy zakładał ograniczenie niekontrolowanego napływu turystów na torfowisko przy jednoczesnej ochronie gatunków występujących na tym obszarze dzięki budowie ścieżki dydaktycznej "Czahary". W tym celu przygotowano drewnianą kładkę (ścieżka o długości ponad 6 km została dostosowana również do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz wybudowano odpowiednią infrastrukturę (punkty widokowe, toalety).

- Realizacja projektu została przewidziana na jeden rok i zakończyła się w grudniu 2017 roku - mówi Anna Myka-Raduj, Kierownik Zespołu ds. Edukacji i Udostępniania Parku. - Główny cel projektu został osiągnięty poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego i wyznaczenie przestrzeni do zwiedzania, dzięki temu zwiększyła się ochrona torfowiska niskiego Bagno Bubnów i gatunków tam występujących. Budowa ścieżki dydaktycznej "Czahary" ograniczyła niekontrolowaną presję turystów na bagno. Dodatkowo podjęliśmy działania edukacyjne skierowane do społeczeństwa w zakresie ochrony tych przyrodniczo cennych terenów.

Anna Myka-Raduj podkreśla, że bez dofinansowania z Unii Europejskiej Poleski Park Narodowy nie byłby w stanie zrealizować tych projektów ze względu na ograniczone możliwości finansowe. Beneficjent nie napotkał większych trudności, starając się o dotację, a do tego bardzo pomocna okazała się obszerna instrukcja wypełnienia wniosku i szkolenia organizowane przez CKPŚ.

Dlaczego warto aplikować o dotację?

- To, co wyróżnia pozytywnie nabory organizowane przez CKPŚ, to ich uniwersalność i przejrzystość. Nabory są dostępne dla bardzo wielu różnych grup beneficjentów. Proponowane projekty nie mają ograniczeń w postaci maksymalnej lub minimalnej kwoty i mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 85% wartości projektu - mówi Małgorzata Kozłowska, zastępca dyrektora CKPŚ ds. IW. - Warto podkreślić, że brakujące środki beneficjenci mogą wnieść w postaci wkładu niepieniężnego (np. rzeczowego lub nieodpłatnej pracy wolontariuszy). Wszystkie te ułatwienia mają służyć temu, aby jak największa liczba beneficjentów miała szansę wpłynąć na ochronę środowiska naturalnego w Polsce.

Wnioski o dofinansowanie w konkursie nr 2.4.1/1/2018 można składać osobiście w siedzibie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 w Warszawie lub drogą pocztową. Szczegółowe informacje dotyczące tego konkursu znajdują się na stronie CKPŚ .

Do tej pory, w ramach działania 2.4 POIiŚ 2014-2020, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych podpisało już 57 umów z beneficjentami na kwotę ponad 146 mln zł.

xx x