Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli

Podatek dochodowy od osób fizycznych (z ang. Personal Income Tax, czyli podatek od dochodów osobistych) to bezpośredni podatek, który obejmuje dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dokumentem regulującym wszelkie kwestie związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, która oczywiście wielokrotnie była już modyfikowana od czasu jej uchwalenia.

Ustawa definiuje kim jest podatnik- każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Co więcej, ciąży na nich nieograniczony obowiązek podatkowy, czyli obowiązek podatkowy w Polsce od całości uzyskanych dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (osoba musi posiadać w Polsce centrum interesów lub przebywać na jej terytorium dłużej niż 183 dni w roku). Ustawa wskazuje też sposoby rozliczania się małżonków. Dokument wskazuje przedmiot opodatkowania (suma wszystkich dochodów osoby fizycznej).

Ważnym punktem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wskazanie jakie źródła dochodu kwalifikują podatnika jako podlegającego podatkowi od osób fizycznych. Są to między innymi:

  • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta, działalność wykonywana osobiście,
  • pozarolnicza działalność gospodarcza,
  • działy specjalne produkcji rolnej,najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
  • kapitały pieniężne i prawa majątkowe,
  • działalność prowadzona przez zagraniczne spółki kontrolowane.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych znajdziemy również wskazanie kosztów uzyskania przychodów, sposób obliczania podatku, spis zeznań podatkowych, czyli formularzy PIT.