Co można odliczyć od podatku 2016

Odliczane od podatku, czyli.

Popularną metodą na zmniejszenie kosztów jest odliczanie różnych rzeczy od podatków. Warto wiedzieć, że wydatki odliczane od dochodu to odrębna kategoria od tych odliczanych od podatku. Od podatku odliczamy:

 • składki zdrowotne (niezbędne dokumenty: RMUA pracodawcy + PIT-11, u przedsiębiorcy to dowód opłacenia składek)
 • koszty „na dzieci” (dokumenty są niekoniecznie, ważny jest okres sprawowania opieki oraz uprawnienia do jej sprawowania, dlatego w tym przypadku na żądanie organu należy przedstawić odpis aktu urodzenia lub zaświadczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka lub o ustaleniu rodziny zastępczej bądź umowę w tym zakresie ze starostą)
 • podatek z zagranicy: ulga abolicyjna (dokumenty: oświadczenie o wartości podatku zapłaconego za granicą za dany rok)
 • ulga budowlana (niezbędne dokumenty: wszystkie zgodnie z przepisami obowiązującymi w trakcie uzyskiwania praw do ulg)
 • ulga odsetkowa (dokumenty: potwierdzenie banku o wartości opłaconych w roku odsetek).

Odliczane od dochodu

Od dochodu odliczamy:

 • składki ZUS
 • darowizny na organizacje pożytku publicznego (należy przedstawić dowód wpłaty na rachunek obdarowanego w przypadku darowizny pieniężnej, natomiast w przypadku każdej innej darowizny- oświadczenie darczyńcy o przyjęciu darowizny wraz z pełnymi jego danymi oraz zadeklarowaną faktyczną wartością przedmiotu.)
 • darowizny: krew i osocze (zaświadczenie jednostki krwiodawstwa o ilości oddanej krwi),
 • internet (dane kupującego, sprzedawcy, za co płatność, ile zapłacono, z ulgi można skorzystać wyłącznie przez dwa bezpośrednio po sobie następujące lata podatkowe),
 • zwrot nienależnych świadczeń.
 • wpłaty na emerytury IKZE (niezbędne dokumenty: dane opłacającego składkę, instytucji finansowej, opłacona kwota, rodzaj świadczenia)
 • wydatki poniesione z tytułu rehabilitacji
 • wydatki na szkolenie uczniów
 • wydatki poniesione na pomoc domową,
 • ulga budowlana

Inne odliczenia

Od kwoty podatku możemy również odliczyć stratę oraz 1% podatku przekazanego na wskazaną organizację pożytku publicznego.