Odsetki maksymalne

Odsetki maksymalne, czyli.

Odsetki maksymalne to rodzaj kosztu naliczanego za korzystanie z cudzych pieniędzy przez co rozumiemy także odszkodowanie za opóźnienie w spłacie zobowiązania (przekroczenie terminu płatności określonego umową cywilnoprawną).

W chwili obecnej, od początku 2016 roku, struktura obliczania odsetek jest dość przejrzysta. Automatycznie należy stosować metodę naliczania odsetek ustawowych, które obecnie stanowią 8%. Natomiast dzieje się tak tylko w sytuacji, kiedy nie funkcjonuje umowa wyraźnie określająca wysokości lub jeśli w umowie obowiązującej został zawarty zapis o obowiązujących standardach opartych na kodeksie cywilnym. Jednak przy niemal każdej umowie cywilnoprawnej strony mogą indywidualnie ustalać wysokość odsetek. Przykładowo nie może być to próg rzędu 100 % w skali dnia, bo lata dziewięćdziesiąte się już na szczęście skończyły. A zatem w umowie, w której strony określają wysokość odsetek nie można przekroczyć odsetek maksymalnych, czyli nie mogą przekraczać 10 %, czyli czterokrotności stopy kredytu lombardowego (2,5%).

Warto pamiętać o tym, że:

  • odsetki ustawowe wynoszą sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych (5%)
  • odsetki maksymalne nie mogą przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych
  • odrębne zasady dotyczyć będą obliczania odsetek za opóźnienie - w tym przypadku stopa referencyjna NBP została powiększona o 5,5 punków procentowych 
  • jednak maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może przekraczać dwukrotności podstawowej wartości odsetek za opóźnienie - czyli na dziś strony umowy nie mogłyby ustalić wyższych odsetek za nieterminową płatność jak 14%

Prawo nie działa wstecz

Przepisy zmieniły się wraz z początkiem 2016 roku, kiedy to stały się klarowne. Co jednak z umowami, transakcjami, które zostały zawarte przed tym terminem? W przypadku transakcji handlowych, umów zawartych przed terminem 31. grudnia 2015, stosuje się przepisy, które obowiązywały w czasie zawierania umowy, czyli do końca 2015 roku.