Odsetki za zwłokę 2016

Odsetki za zwłokę

Odsetki za zwłokę, zwane też odsetkami za opóźnienie są odsetkami, które należą się wierzycielowi, nawet jeśli nie ma o nich wyraźnego zapisu w umowie. Odsetki za zwłokę, jak już sama nazwa sugeruje, powstają wówczas, gdy płatnik nie dotrzyma obowiązujących go terminów i zalega z płatnościami. Są one naliczane za każdy dzień opóźnienia wpłaty.

Wezwanie do zapłaty

W wielu przypadkach odsetki karne można zacząć naliczać dopiero po wysłaniu do dłużnika ostatecznego wezwania do zapłaty należności. Co więcej, wezwanie to musi być wysłane za zwrotnym poświadczeniem odbioru, by mieć pewność, że dłużnik je otrzymał i (potencjalnie) zapoznał się z jego treścią. Sytuację taką najprościej wytłumaczyć na przykładzie umów telekomunikacyjnych. Operator nie otrzymał od swojego klienta należności. Upływa termin, więc wysyła wierzycielowi pismo- wezwanie do zapłaty. Wierzyciel odbiera je i od tego momentu naliczane są mu odsetki za zwłokę.
W przypadku uzasadnionych przyczyn zwłoki, dłużnik może ubiegać się o zwolnienie z zapłaty odsetek (np. przebywał w szpitalu, był na urlopie, etc.).

Kalkulator odsetek za zwłokę

Kalkulator odsetek za zwłokę to proste narzędzie, które możemy znaleźć w internecie. Wyliczy ono odsetki, które musimy zapłacić. Należy wprowadzić jedynie kwotę zobowiązania finansowego, termin płatności i datę uiszczenia zapłaty. Można też wyliczyć je samodzielnie z wzoru: (kwota zaległości x liczba dni opóźnienia x stopa odsetek za zwłokę) : 365 dni.

Stawki odsetek za opóźnienie

Stawki odsetek za zwłokę ustalane są przez Ministerstwo Finansów. Obecnie standardowa stawka wynosi 8%. Najprościej jest wytłumaczyć zastosowanie stawek na przykładzie zaległości w Urzędzie Skarbowym. Stawkę 8% zastosuje się w przypadku podatnika, który zrobił błąd w deklaracji, jest to w sposób oczywisty niezamierzone. Istnieje stawka obniżona 4%, która dotyczyć będzie płatnika, który sam zorientował się, że popełnił błąd w deklaracji i złoży autokorektę w przeciągu 6 miesięcy. Jest też stawka podwyższona 12%. Stosuje się ją w przypadkach jawnej próby działania na niekorzyść Skarbu Państwa, unikania płatności lub zaniżania jej.