Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Koszty sądowe są to koszty związane z każdym etapem postępowania cywilnego w danej sprawie, czyli ze wszczęciem, prowadzeniem i jego zakończeniem. Zapłacić je musi uczestnik postępowania na rzecz sądu.

 

Koszty sądowe obejmują różnego rodzaju opłaty i wydatki. Do zapłaty kosztów sądowych zobowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące dalsze wydatki. Przez pismo wnoszone do sądu rozumie się również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek, który wszczyna innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek. 

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest to ustawa regulująca wszelkie kwestie związane z kosztami sądowymi, wyjaśniająca wszystkie definicje związane z postępowaniem w sprawach cywilnych i określająca obowiązki stron sprawy w kontekście ponoszenia kosztów sądowych. Powstała w lipcu w 2005 roku.
Ustawa ta zawiera przepisy ogólne, które określają zasady pobierania, ewentualnego zwrotu kosztów sądowych, wysokości opłat, rozkładanie opłat na raty. W dalszej części ustawy znajdziemy katalog pism, które podlegają opłacie sądowej. Kolejno umieszczono przepisy dotyczące wnoszenia jednego pisma przez kilka osób i podziale kosztów, katalog wydatków, rodzaje opłat, listę możliwych wydatków sądowych, zwolnienie od kosztów sądowych i możliwe jego okoliczności.

Koszty sądowe - co do nich należy?

Do kosztów sądowych zaliczamy opłaty za pisma. Do pism sądowych, za które należy zapłacić należą m.in.: pozew i pozew wzajemny, sprzeciw od wyroku zaocznego, apelacja i zażalenie, skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego, wniosek o ogłoszenie upadłości, wniosek o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej, wniosek o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i w rejestrze zastawów oraz o zmianę i wykreślenie tych wpisów, skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o wznowienie postępowania, skarga o koszty podróży strony zwolnionej od kosztów sądowych związane z nakazanym przez sąd jej osobistym stawiennictwem, etc.. Do kosztów sądowych zaliczamy również opłaty sądowe. Obecnie mamy do czynienia z trzema rodzajami opłat: opłata stała (nie mniejsza niż 300 zł i nie większa niż 5 000 zł; sprawy o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe), opłata stosunkowa (nie mniejsza niż 30 zł i nie większa niż 100 000 zł; sprawy o prawa majątkowe i wartość opłaty wynosi 5% wartości przedmiotu, o który toczy się spór), opłata podstawowa (min. 30 zł).

W szczególnych wypadkach można ubiegać się o zwrot kosztów sądowych lub zwolnienie z kosztów sądowych. O każdym z tych przypadków mówi nam ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wzory pism związanych ze zwolnieniem z kosztów lub ich zwrotem, dostępne są w Internecie.