Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych

Koszty sądowe w sprawach cywilnych

Koszty sądowe są to koszty związane z każdym etapem postępowania cywilnego w danej sprawie, czyli ze wszczęciem, prowadzeniem i jego zakończeniem. Zapłacić je musi uczestnik postępowania na rzecz sądu.

Koszty sądowe obejmują różnego rodzaju opłaty i wydatki. Do zapłaty kosztów sądowych zobowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące dalsze wydatki. Przez pismo wnoszone do sądu rozumie się również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek, który wszczyna innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek. Istnieją również opłaty: opłata stała (nie mniejsza niż 300 zł i nie większa niż 5 000 zł; sprawy o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe), opłata stosunkowa (nie mniejsza niż 30 zł i nie większa niż 100 000 zł; sprawy o prawa majątkowe i wartość opłaty wynosi 5% wartości przedmiotu, o który toczy się spór), opłata podstawowa (min. 30 zł).

Zwolnienie z kosztów sądowych

Wszelkie kwestie związane z kosztami sądowymi w sprawach cywilnych reguluje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 2005 roku. Cały IV. dział tejże ustawy zajmuje się zwolnieniem z kosztów sądowych. To tam wymienia pisma nieobjęte obowiązkiem zapłaty, sytuacje, w których nie ma obowiązku uiszczania opłaty sądowej, wymienia wydatki, które ma obowiązek zapłacić Skarb Państwa, opisuje również proces starania się o zwolnienie z kosztów sądowych.

Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Co to oznacza? To bardzo proste- możemy ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych, jeśli nie stać nas na ich zapłacenie. Musimy jednak pamiętać, że musimy złożyć odpowiedni wniosek (na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie). Do tego wniosku należy dołączyć specjalne oświadczenie, które będzie zawierać szczegółowe dane o stanie majątkowym, rodzinnych, o dochodach i źródłach utrzymania osoby, która domaga się zwolnienia z kosztów sądowych z odpowiednią dokumentacją (zaświadczenie o zarobkach, ostatni druk PIT, odcinek renty, etc.).

Wzór wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych dostępny jest w Internecie na wielu stronach, w tym stronach sądów.