Koszty Pośrednie

Koszty pośrednie, czyli.

Koszty pośrednie, inaczej zwane kosztami ogólnymi to koszty ponoszone przez firmę prowadzącą działalność usługową i które związane są z działalnością produkcyjną tej firmy w obrębie większej działalności, czyli np. koszty ponoszone przez firmę budowlaną, które nie są zaliczane do kosztów bezpośrednich, a są związane z działalnością produkcyjną firmy na placach budowy.

Wysokość kosztów pośrednich

Wysokość kosztów pośrednich nie wiąże się w sposób bezpośredni z rodzajem i ilością wykonanej roboty budowlanej, wobec czego nie można dla nich określić jednostkowych norm nakładów rzeczowych. Właśnie dlatego te koszty określa się jako pośrednie, ponieważ nie można ich powiązać w sposób bezpośredni z konkretnymi rodzajami, a zwłaszcza przedmiarami/obmiarami robót budowlanych wykonywanych na poszczególnych placach budowy obsługiwanych przez firmy.

Koszty pośrednie, jako kalkulacyjne kategorie kosztów robót budowlanych, obejmują dwie podstawowe grupy kosztów firmy budowlanej, a mianowicie: koszty zarządu firmy, zajmujące w całości wskaźnika kosztów pośrednich ok. 40% oraz koszty ogólne budowy, zajmujące w całości wskaźnika kosztów pośrednich ok. 60% Koszty zarządu firmy obejmują wszystkie koszty ponoszone przez szeroko rozumiane kierownictwo firmy, a więc nie tylko zarząd, ale również komórki obsługujące całe przedsiębiorstwo. Przykładowo na strukturę kosztów zarządu firmy składać się mogą: płace i narzuty na płace personelu zarządu, płace i narzuty na płace personelu zarządu, koszty marketingu i reklamy, koszty delegacji i przejazdów, koszty eksploatacji samochodów służbowych, koszty biurowe i utrzymanie obiektów ogólnego przeznaczenia, ubezpieczenia, koszty finansowe, koszty racjonalizacji i wynalazczości, inne koszty.

Na strukturę kosztów ogólnych budowy mogą składać się np.: płace i narzuty na płace stałego personelu budowy (kierownik, majstrowie itp.), ubezpieczenie budowy, zużycie zaplecza technicznego budowy, zużycie sprzętu budowlanego, koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, inne koszty.