Koszty zmienne

Koszty zmienne, czyli.

Koszty zmienne są to koszty, jakie prowadzący przedsiębiorstwo ponosi na działania związane bezpośrednio z produkcją wytwarzanych towarów. Poziom tych nakładów jest płynny i zależny od wielkości produkcji, czyli w przypadku wzrostów produkcji koszty zmienne rosną, w przypadku spadków ulegają zmniejszeniu. Koszty zmienne równe są zeru gdy produkcja nie jest aktywna. Czym w istocie są koszty zmienne można zapamiętać zestawiając je z kosztami stałymi. Koszty zmienne to te niestałe i trudno policzalne względem wielkości, regularności i intensywności. Koszty stałe, to te, które nie zmieniają się i cały czas występują w takiej samej, albo zbliżonej formie.

Do kosztów zmiennych związanych z produkcją zaliczamy nakłady wydane na surowce, towar, ale także roboczogodziny itp. oraz energię lub paliwa. Koszty zmienne to wszystkie nakłady poniesione przez osobę prowadzącą przedsiębiorstwo związane z produkcją. Należy wyraźnie oddzielić je od kosztów stałych.

Koszty zmienne a koszty stałe

Przykładowe koszty stałe w firmie to: czynsz na wynajem lokalu, opłaty comiesięczne (woda, energia elektryczna, telewizja, internet), wypłaty pracowników, utrzymanie strony internetowej, materiały biurowe (np. do dokumentacji). Kosztami zmiennymi mogą być: koszty ogłoszeń, koszty rozmów kwalifikacyjnych, reklama i promocja, kupno sprzętu, żywności, zużywane surowce (np. drewno i węgiel na opał). Do tego rodzaju kosztów zaliczyć możemy również koszty powiązane z wynajęciem zmiennych czynników produkcji, na przykład pracy lub surowców. W praktyce wygląda to tak, że przedsiębiorstwa mają podpisane umowy z pracownikami i dostawcami surowców, ale można zastosować tu dość dużą elastyczność, która polega na tym, że przedsiębiorca stosuje prace na akord lub prace sezonowe. Do kosztów stałych zaliczamy prognozowane zużycia energii, amortyzację budynków, składki zdrowotne, natomiast koszty zmienne to np. modernizacja tego budynku, zakup inwentarza żywego i paszy dla zwierząt, etc.