Składki ZUS 2016

Składki ZUS, czyli.

ZUS czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych to państwowa instytucja realizaująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Każdy prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek płacenia składek ZUS. Do składek tych zalicza się następujące składki:

  • składka ubezpieczenia zdrowotnego,
  • składka ubezpieczenia społecznego,
  • składka na Fundusz Pracy

Ubezpieczenie zdrowotne

W Polsce istnieje powszechne ubezpieczenie zdrowotne, czyli obowiązek opłacania ubezpieczenia zdrowotnego. Osoba posiadająca obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne jest objęta powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia, więc przysługują jej świadczenia zdrowotne mające na celu zachowanie zdrowia, ochronę przed skutkami chorób oraz leczenie.

Ubezpieczenie społeczne

Ubezpieczenie społeczne ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa społecznego osobom starszym przez wypłacanie emerytury, osobom niezdolnym do pracy przez wypłacanie renty, wypłacanie świadczeń osobom chorym lub ofiarom wypadków. Na ubezpieczenie społeczne składają się poszczególne składki:

  • ubezpieczenie emerytalne,
  • ubezpieczenie rentowe,
  • ubezpieczenie chorobowe, 
  • ubezpieczenie wypadkowe.

Fundusz Pracy

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem, którego celem jest łagodzenie skutków bezrobocia, promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa poprzez między innymi wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych, stypendia naukowe, utrzymywanie klubów pracy, dofinansowania, prowadzenie programów zapobiegających bezrobociu. Składka na Fundusz Pracy jest obowiązkowa.