Składka Zdrowotna 2016

Obowiązek zapłaty składek ZUS

ZUS czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych to państwowa instytucja realizaująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Każdy prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek płacenia składek ZUS. Do składek tych zalicza się następujące składki:

  • składka ubezpieczenia zdrowotnego,
  • składka ubezpieczenia społecznego,
  • składka na Fundusz Pracy

Ubezpieczenie zdrowotne

W Polsce istnieje powszechne obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, który wprowadzono w 1997 roku na mocy Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Osoba posiadająca obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne jest objęta powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia, więc przysługują jej świadczenia zdrowotne mające na celu zachowanie zdrowia, ochronę przed skutkami chorób oraz leczenie.

Powszechne ubezpieczenie zdrowotne według ustawy opiera się na: solidarności społecznej, samorządności, samofinansowania, prawa wolnego wyboru świadczeniodawcy i kasy chorych, zapewnienia równego dostępu do świadczeń, działalności kas chorych nie dla zysku, gospodarności i celowości działania, gwarancji państwa.

Zgodnie z przepisami polskiego prawa obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają między innymi pracownicy, osoby prowadzące działalność gospodarczą, dzieci, studenci, uczniowie, emeryci, renciści oraz bezrobotni. Każda osoba ubezpieczona może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny: dziecko do ukończenia 18 roku życia lub do 26 (jeśli kontynuuje naukę), małżonka lub wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym (np. rodziców lub dziadków).

Warto pamiętać, że prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego (np. tracimy pracę lub zamykamy prowadzenie działalności gospodarczej). Jeśli osoba, która straciła prawo do świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, nadal chce z nich korzystać, może ubezpieczyć się dobrowolnie i samodzielnie opłacać składkę zdrowotną.

Składka zdrowotna 2016

W 2016 roku składka zdrowotna wynosi 288,95 zł i jest taka sama w pełnym wymiarze składki ZUS, jak i w składce ZUS preferencyjnego (niższego, np. dla zaczynających działalność gospodarczą).