Abolicja ZUS 2016

Abolicja ZUS, czyli.

Samo słowo abolicja pochodzi z łaciny i oznacza „umorzenie”. W szerszym rozumieniu abolicja jest to decyzja wydana zgodnie z prawem o odstąpieniu od ścigania określonej kategorii przestępstw. Obejmuje zarówno niewszczynanie postępowania karnego, jak i umorzenie już wszczętego postępowania. Zaczyna mieć moc prawną od momentu wejścia w życie aktu abolicyjnego.

Abolicja ZUS to umorzenie należności z tytułu nieopłaconych składek ubezpieczenia. Weszła ona w życie 9 listopada 2012 roku i została zawarta w ustawie o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

Co doprowadziło do abolicji ZUS? Prowadzący działalność gospodarczą, którzy decydowali się na jej zawieszenie, nie musieli płacić składek ZUS. Przepis okazał się jednak niedoprecyzowany i tak w 2009 roku ZUS naliczył zawieszającym działalność zaległe składki z odsetkami, co skutkowało ogromnymi kwotami do zapłacenia przez przedsiębiorców.

Ustawa abolicyjna i jej skutki

W listopadzie 2012 roku wprowadzono ustawę o umorzeniu należności powstałych z tytuły nieopłaconych składek ZUS przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Na jej mocy umorzeniu podlegają zaległości, które powstały w związku z nieopłacaniem obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego (emerytalnego, rentowego, wypadkowego) i Funduszu Pracy w terminie od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku. Nie tylko zaległe składki podlegają abolicji, ale również wszelkie odsetki za zwłokę, opłata prolongacyjna, opłaty dodatkowe, koszty upomnienia i koszty egzekucyjne.

Wniosek o abolicję ZUS

Aby ubiegać się o abolicję ZUS trzeba być przedsiębiorcą prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, który podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, zdrowotnemu i opłacie na Fundusz Pracy w okresie od 1 stycznia 1999 do 28 lutego 2009 roku lub spadkobiercą lub osobą trzecią, wobec której ZUS wydał decyzję o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek.

Przedsiębiorca, który nie prowadzi już działalności gospodarczej musi złożyć jedynie wniosek o abolicję ZUS. Ci, którzy nadal prowadzą działalność gospodarczą oprócz wniosku są zobowiązani do złożenia szeregu innych dokumentów (m.in. oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej czy zaświadczenia lub oświadczenia o udzielonej pomocy de minimis bądź oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis).