Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS

Składki ZUS

Każdy prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek samodzielnego opłacania składek: ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia społecznego oraz Funduszu Pracy. Płacone są one w określonych terminach:

  • do piątego dnia każdego miesiąca: jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze,
  • do dziesiątego dnia każdego miesiąca: osoby fizyczne płacące składki tylko za siebie (np. jednoosobowa działalność gospodarcza),
  • do piętnastego dnia każdego miesiąca: pozostali płatnicy.

W momencie nieopłacenia składki ZUS automatycznie naliczane są odsetki za zwłokę proporcjonalne do okresu nieopłacania składek. Może też naliczyć dodatkową opłatę o wysokości 100% nieopłaconych składek.

Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS - dla kogo?

Zaświadczenie o niezaleganiu w płatności składek ZUS może być potrzebne nie tylko płatnikom składek, ale i tym, którzy nimi nie są. Różne instytucje z różnych przyczyn proszą o przedłożenie zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy często proszeni są o to, gdy chcą ubiegać się o kredyt, chcą wziąć udział w przetargu lub mija rok działalności gospodarczej, na której rozpoczęcie otrzymali środki z Urzędu Pracy.

Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS - jak je zdobyć?

Zaświadczenie o niezaleganiu w płatności składek ZUS jest całkowicie darmowe. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek należy złożyć we właściwej terenowej jednostce ZUS. Można również przesłać je listem poleconym na jej adres. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek można odebrać osobiście lub otrzymać pocztą.

We wniosku należy podać swoje dane (imię, nazwisko, PESEL, NIP, adres, telefon kontaktowy, seria i numer dowodu osobistego), odpowiednią jednostkę ZUS, wskazać cel chęci zdobycia zaświadczenia, zaznaczyć, czy chcemy je odebrać osobiście, czy ma być wysłane listownie, podać datę ostatnio odbieranego zaświadczenia o niezaleganiu w płatności składek ZUS, podpisać się i użyć firmowej pieczątki (jeśli płatnik taką posiada).