Kody ZUS 2016

Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl

Kody ubezpieczeń ZUS

Kod ubezpieczeń ZUS to kod na podstawie którego organ identyfikuje ubezpieczonego lub płatnika składek oraz klasyfikuje w ramach grup składkowych. Kod tytułu ubezpieczenia składa się z sześciu znaków:

 • podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem to cztery znaki,
 • ustalone lub nieustalone prawo do emerytury lub renty to jeden znak,
 • stopień niepełnosprawności to jeden znak.

Wykaz obowiązujących kodów zawsze dostępny jest na stronie internetowej ZUS lub stacjonarnie w wybranej jednostce terytorialnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem

Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem to kod składający się z czterech znaków. Przykładowe kody podmiotu podstawowego wraz z rozszerzeniem:

 • 0110 to pracownik podlegaja?cy ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu,
 • 0111 to pracownik podlegaja?cy ubezpieczeniom społecznym i z mocy przepiso´w szczego´lnych niepodlegaja?cy ubezpieczeniu zdrowotnemu,
 • 0112 to osoba pobieraja?ca s´wiadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia,
 • 0200 to osoba wykonująca pracę nakładczą,
 • 0320 to osoba wykonuja?ca prace? w spo´łdzielni lub w gospodarstwie rolnym spo´łdzielni na innej podstawie niz. stosunek pracy, niebe?da?ca jej członkiem i wynagradzana według zasad obowia?zuja?cych członko´w spo´łdzielni, w tym kandydat na członka spo´łdzielni.

Listę wszystkich kodów można znaleźć na stronach internetowych ZUS.

Ustalone lub nieustalone prawo do emerytury lub renty

Ustalone lub nieustalone prawo do emerytury lub renty to kod składający się z jednego znaku i wygląda następująco:

 • 0 to osoba, kto´ra nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty,
 • 1 to osoba, kto´ra ma ustalone prawo do emerytury,
 • 2 to osoba, kto´ra ma ustalone prawo do renty.

Stopień niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności to kod składający się z jednego znaku i wygląda on następująco:

 • 0 to osoba nieposiadaja?ca orzeczenia o niepełnosprawnos´ci lub osoba, kto´ra posiada orzeczenie i nie przedłoz.yła go płatnikowi składek,
 • 1 to osoba, kto´ra przedłoz.yła płatnikowi składek orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawnos´ci,
 • 2 to osoba, kto´ra przedłoz.yła płatnikowi składek orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawnos´ci,
 • 3 to osoba, kto´ra przedłoz.yła płatnikowi składek orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnos´ci,
 • 4 to osoba, kto´ra przedłoz.yła płatnikowi orzeczenie o niepełnosprawnos´ci wydawane osobom do 16. roku z.ycia.

Pozostałe kody ZUS

W zapisach ZUS figurują jeszcze inne kody: kod stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa (dwa znaki), kod pracy w szczególnych warunkach (dwa znaki), kod pracy o szczególnych charakterze (dwa znaki), kod oddziału wojewódzkiego NFZ, kod stopnia niepełnosprawności (trzy znaki), kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego (trzy znaki), kod rodzaju uprawnienia (dwa znaki), kod przyczyny wyrejestrowania płatnika (trzy znaki), itd.. Pełną listę kodów można znaleźć na stronie internetowej ZUS.