Upoważnienie do ZUS

Upoważnienie do ZUS - podstawowe informacje

W życiu zdarzają się sytuacje, w których nie zawsze jesteśmy w stanie stawić się osobiście w danym urzędzie, czy instytucji. Na szczęście (choć nie zawsze) kodeks cywilny przewiduje funkcję pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo jest dokumentem upoważniającym do działania w imieniu osoby reprezentowanej, czyli osoby upoważniającej. Osoba upoważniona, posługująca się pełnomocnictwem, może dokonywać wszystkich czynności prawnych, jakie przysługują osobie reprezentowanej, jednak tylko w zakresie, jaki wskazano w upoważnieniu. Jeżeli zatem, z różnych przyczyn, osoba będąca stroną w postępowaniu przed ZUS nie może osobiście brać w nim udziału, ma prawo wskazać swojego pełnomocnika, który będzie ją reprezentował w kontaktach z organem. Jak zatem stworzyć prawidłowy dokument?

Upoważnienie ZUS - dokument

Osobą udzielającą pełnomocnictwa może być zarówno osoba fizyczna (prywatna), jak i osoba prawna(przedsiębiorca). Pełnomocnictwo musi mieć formę dokumentu. Na dokumencie takim należy określić strony pełnomocnictwa, tj. mocodawcę, czyli osobę upoważniającą, i pełnomocnika, czyli osobę upoważnianą, wskazać zakres upoważnienia, datę sporządzenia. Wszystko powinno być czytelne i wyraźnie podpisane.

Pełnomocnictwo o szerokim oraz o zawężonym zakresie

Jeżeli w dokumencie wyraźnie napiszemy, że udzielamy pełnomocnikowi upoważnienia do działania we wszelkich zakresach związanych z naszymi sprawami- będzie miał on automatycznie szerokie pole działania. W momencie, kiedy zawęzimy charakter pełnomocnictwa do konkretnej sfery, wówczas osoba upoważniona będzie ograniczona tylko do tej sfery. Jeżeli więc mamy pełne zaufanie do osoby upoważnionej, a z drugiej strony chcemy mieć święty spokój i brak pretensji, dobrze jest ująć w treści upoważnienia, że zgadzamy się na załatwianie wszelkich spraw dotyczących pełnego zakresu itp.

Kto może być pełnomocnikiem?

Każdy kto jest pełnoletni, a zarazem posiada zdolność do czynności prawnych, czyli nie jest ubezwłasnowolniony. Stopień pokrewieństwa nie ma tutaj żadnego znaczenia albowiem upoważnić możemy każdego, kogo darzymy zaufaniem. Udzielone pełnomocnictwo może być w każdym momencie odwołane. Wygasa również w momencie śmierci osoby udzielającej pełnomocnictwa.