Urlop Tacierzyński 2016

Urlop tacierzyński - podstawowe informacje

Urlop tacierzyński często bywa mylony z urlopem ojcowskim, jednak są to dwa zupełnie inne rodzaje urlopu przeznaczonego dla ojca dziecka. Urlop tacierzyński to urlop polegający na przejęciu od matki dziecka niewykorzystanej przez nią części urlopu wychowawczego lub macierzyńskiego. Pierwsze 20 tygodni urlopu macierzyńskiego przeznaczone są wyłącznie dla kobiety, jednak pozostałe 6 tygodni rodzice mogą podzielić między siebie. Jeśli ojciec dziecka jest zatrudniony na umowę o pracę, nie jest pozbawiony praw rodzicielskich, wówczas może przejąć od matki dziecka część jej urlopu i ten nazywany jest właśnie tacierzyńskim.

Aby ojciec mógł przejąć część urlopu macierzyńskiego, musi na niego przejść bezpośrednio po tym, kiedy zrezygnuje z niego matka dziecka. W przypadku, gdy matka dziecka postanowi skorzystać z całości przysługującego jej urlopu, ojciec nie otrzyma go w ogóle.

Urlop tacierzyński - wniosek

We wniosku o przyznanie urlopu tacierzyńskiego, pracownik powinien zaświadczyć, że to on opiekuje się dzieckiem, zawrzeć datę urodzenia dziecka i oświadczenie, w jakim wymiarze matka dziecka wykorzystała swój urlop macierzyński. Można do niego dołączyć dokument z zakładu pracy, w którym zatrudniona jest matka dziecka, który to informuje pracodawcę ojca, jaką część urlopu macierzyńskiego wykorzystała matka dziecka (jaka część urlopu macierzyńskiego została do wykorzystania).
Urlop tacierzyński przenosi jest w pełni płatny, ponadto ojcu przysługuje prawna ochrona, dlatego pracodawca nie ma prawa zwolnić swojego pracownika, gdy ten korzysta z omawianego urlopu.

Urlop ojcowski a tacierzyński

Urlop ojcowski jest to urlop, z którego może skorzystać biologiczny ojciec dziecka lub adopcyjny ojciec dziecka (po przedłożeniu dokumentów poświadczających przysposobienie dziecka) zatrudniony na umowę o pracę. Można z niego skorzystać już od pierwszych tygodni życia dziecka. Z urlopu ojcowskiego ojciec dziecka może skorzystać do momentu skończenia przez dziecko 24. miesiąca życia lub upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia. Wymiar urlopu ojcowskiego jest niezależny od ilości urodzonych dzieci. Różni się on od urlopu tacierzyńskiego tym, że tacierzyński jest przejęciem niewykorzystanego przez matkę urlopu macierzyńskiego, natomiast urlop ojcowski należy się bez względu na sytuację urlopową matki dziecka.