Umowa - Zlecenie a Urlop

Umowa - zlecenie, czyli.

Umowa-zlecenie jest umową, której przedmiotem jest odpłatne lub nieodpłatne wykonanie zlecenia - określonej czynności prawnej. Umowę-zlecenie mogą zawrzeć zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne. Stronami umowy są zleceniodawca (zlecający wykonanie czynności) oraz zleceniobiorca (osoba, która zobowiązuje się do wykonania zleconej czynności). Jest to umowa regulowana przez Kodeks Cywilny, a nie Kodeks Pracy, co sprawia, że zleceniobiorca nie ma takich samych praw, co pracownik zatrudniony na umowę o pracę.

Umowa - zlecenie a urlop

Każda umowa-zlecenie powinna zawierać dokładny opis zadań, które ma wykonać zleceniobiorca, określenie zasad współpracy między zleceniodawcą i zleceniobiorcą, termin wykonania umowy, określenie zakresu odpowiedzialności zleceniobiorcy, wysokość wynagrodzenia, sposób i termin jego zapłaty. Umowa-zlecenie, jak wspomniano wyżej, jest regulowana przez Kodeks Cywilny, więc pracownik nie posiada przywilejów ani praw, które oferuje mu Kodeks Pracy z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę. W związku z tym nie przysługuje mu prawo do urlopu wypoczynkowego. W zawieranej ze zleceniodawcą umowie, szczególnie, jeśli jest to umowa długoterminowa, strony mają jednak prawo zawrzeć punkt, w którym ustalają "płatną przerwę w wykonywaniu zlecenia". Przy takim zapisie konieczna też będzie informacja, że przerwa ta nie będzie mieć żadnego wpływu na końcowe wynagrodzenie zleceniobiorcy.

Zapis o płatnej przerwie w wykonywaniu zlecenia jest dobrowolny. Zleceniobiorca nabywa takich przywilejów i uprawnień, które widnieją w treści umowy-zlecenia.

Umowa - zlecenie zamiast zatrudnienia

Częstokroć pracodawcy chcąc uniknąć pewnych zobowiązań wobec pracownika wynikających z umowy o pracę, decydują się na zastąpienie jej przez umowę-zlecenie. Okazuje się jednak, że jeśli zawarta ze zleceniobiorcą umowa ma cechy umowy o pracę, a mimo to nią nie jest, zleceniobiorca może wystąpić do Sądu Pracy, ubiegając się o zaistnienie umowy o pracę w miejscu umowy-zlecenia (przy umowie o pracę przysługuje mu już urlop wypoczynkowy). Jakie cechy ma zatem umowa o pracę? "Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem." (Kodeks Pracy, Art. 22. § 1).