Minimalne Wynagrodzenie 2016

Minimalne wynagrodzenie, czyli.

Minimalne wynagrodzenie jest ustalonym prawnie najniższym dopuszczalnym poziomem wynagrodzenia pieniężnego za pracę na podstawie umowy o pracę. Jest ono ustalane w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę, zazwyczaj podawanym w wymiarze czasowym miesiąca. Minimalne wynagrodzenie ustalane jest przez państwo i jest niezależne od wykształcenia, kompetencji pracownika.

Minimalne wynagrodzenie 2016

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2016 roku określa rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2015 roku, w którym to minimalne wynagrodzenie zostało podniesione z kwoty 1750 złotych, obowiązującej jeszcze w 2015 roku do kwoty 1850 zł. Jest to kwota brutto, natomiast kwota netto wynosi 1355,69 zł lub 1360,69 zł (w zależności od wysokości kosztów przychodu). Kwoty te mówią nam jeszcze o całkowitym koszcie utrzymania jednego pracownika przez pracodawcę, który przy minimalnym wynagrodzeniu 1850 zł, wynosi 2231,29 zł.

Warto przyjrzeć się kosztom pracownika i pracodawcy przy minimalnym wynagrodzeniu. Do kosztów pracownika należą: składka emerytalna (9,76%), składka rentowa (1,5%), składka chorobowa (2,45%), składka zdrowotna (9% od kwoty brutto pomniejszonej o składkę emerytalną, rentową i chorobową), podatek dochodowy (18% od kwoty brutto pomniejszonej o kwoty składek i kwotę wolną od podatku). Do kosztów pracodawcy należą: składka emerytalna (9,76%), składka rentowa (6,50%), składka wypadkowa (1,93%), składka na Fundusz Pracy (2,45%), składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,10%), składka na Fundusz Emerytur Pomostowych (1,5%).

Warto wspomnieć, że każde podwyższenie wartości minimalnego wynagrodzenia jest jednocześnie zwiększeniem podstaw wymiaru zasiłków, jak również zwiększenie stawek podatkowych i ZUS.

Minimalne wynagrodzenie - pozostałe informacje

Wyznaczanie minimalnego wynagrodzenia na każdy rok jest sposobem na walkę z ubóstwem, wyzyskiwaniem i nadmierną eksploatacją pracowników, zapewnienie pracownikom godnego życia i równej płacy, eliminowanie szkodliwej konkurencji.