Przeciętne wynagrodzenie 2016

Przeciętne wynagrodzenie, czyli.

Przeciętne wynagrodzenie to inaczej średnia płaca. Można wyliczyć przeciętne wynagrodzenie w danym kraju, w danym sektorze gospodarki lub przedsiębiorstwie poprzez podzielenie wynagrodzenia naliczonego za okres sprawozdawczy przez liczbę pracowników. W takim działaniu nie uwzględnia się osób przebywającym na urlopie macierzyńskim.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce

Za obliczanie średniej płacy w Polsce odpowiedzialny jest Główny Urząd Statystyczny. Co kwartał publikuje on uaktualnioną wartość przeciętnego wynagrodzenia. Ponadto oblicza też przeciętne wynagrodzenia w poszczególnych sektorach gospodarki, w tym również przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej.

Średnia krajowa nie jest wartością miarodajną, bowiem liczona jest na podstawie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych tylko w przedsiębiorstwach liczących co najmniej dziesięcioro pracowników. W pierwszym kwartale 2016 roku średnia płaca w Polsce została wyliczona na 4181,49 zł. Z badań wynika, że blisko trzy czwarte Polaków nie osiąga takiego wynagrodzenia. Zawyżona średnia jest wynikiem brania pod uwagę zarówno najniższych zarobków szeregowych pracowników, jak i niewspółmiernie wyższych zarobków osób zajmujących wysokie stanowiska w przedsiębiorstwach.

Aby mieć nieco jaśniejszy obraz faktycznej sytuacji w kontekście zarobków Polaków, można sięgnąć po tak zwaną dominantę, czyli kwotę, którą najczęściej otrzymują pracownicy.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej liczone jest w przedsiębiorstwach, w których liczba pracowników to maksymalnie dziewięcioro. Bierze się wówczas pod uwagę pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełnozatrudnionych. Do obliczenia przeciętnej płacy w gospodarce narodowej uwzględnia się wypłaty z tytułu udziału w zysku do podziału i w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach, wynagrodzenia osobowe bez wynagrodzeń osób, które wykonują pracę nakładczą, uczniów i osób zatrudnionych za granicą, dodatkowe wynagrodzenia roczne przyznawane pracownikom jednostek sfery budżetowej, wynagrodzenia wypłacone niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2015 roku wyniosło 3899,78 zł.