"Piątka dla zwierząt". Co znalazło się w nowelizacji ustawy? Kiedy wchodzi w życie?

Po burzliwej dyskusji i długim głosowaniu Sejm przyjął tzw. Piątkę dla zwierząt. Jakie przepisy zostały wprowadzone w nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt? Mówi ona m.in. o zakazie hodowli zwierząt futerkowych i ograniczeniu uboju rytualnego.

Sejm głosował nad nowelizacją ustawy o ochronie praw zwierząt w nocy z czwartku na piątek.  Za jej przyjęciem głosowało 356 posłów, 75 było przeciw, a 18 wstrzymało się od głosu. Nowelą zajmie się teraz Senat. 

Zakaz hodowli zwierząt na futra

Przegłosowana przez Sejm nowelizacja ustawy o ochronie praw zwierząt zawiera m.in. przepis o zakazie handlu zwierząt na futra za wyjątkiem królików. Nowe prawo przyznaje prawo do rekompensaty z budżetu państwa z tytułu zaprzestania chowu lub hodowli zwierząt futerkowych. 

Ograniczenie uboju rytualnego

Zgodnie z nowelizacją ubój rytualny w Polsce ma zostać ograniczony i dopuszczony tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych. Warunki i metody uboju rytualnego oraz kwalifikacje osób do niego uprawnionych mają być regulowane na w drodze rozporządzenia minister rolnictwa w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych. Podobnie jak w przypadku hodowli zwierząt futerkowych, podmiotom wykonującym ubój rytualny ma przysługiwać rekompensata z budżetu państwa z tytułu ograniczenia lub zaprzestania tej działalności.

Zakaz trzymania zwierząt na uwięzi na stałe i nowe przepisy dotyczące kojców

Przepisy, za którymi opowiedziała się zdecydowana większość posłów, zakazują także używania kolczatek i trzymania zwierząt domowych na uwięzi na stałe. Jeśli nowe prawo wejdzie w życie, zwierzęta domowe będą mogły być trzymane na uwięzi nie dłużej niż 12 godzin na dobę, a uwięź będzie musiała mieć minimum sześć metrów długości, a zwierzę będzie musiało mieć dostęp do co najmniej 20 metrów kwadratowych powierzchni.

Nowelizacja ustawy o ochronie praw zwierząt mówi także o warunkach trzymania zwierząt w kojcu, regulując jego wielkość w odniesieniu do wielkości zwierzęcia w kłębie. Nowe przepisy mówią, że powierzchnia kojca dla zwierząt o wysokości do 50 cm w kłębie nie może być mniejsza niż dziewięć metrów kwadratowych, w przypadku zwierząt  o wysokości od 51 do 66 cm w kłębie powierzchnia ta musi wynosić co najmniej 12 metrów kwadratowych, a powyżej 66 cm wysokości zwierzęcia - nie mniej niż 15 metrów kwadratowych.

Zobacz wideo Minister środowiska o ustawie dot. ochrony zwierząt

Nowe przepisy dotyczące schronisk dla zwierząt

W zapisach "Piątki dla zwierząt" znalazł się także taki, który mówi, że opiekę nad bezdomnymi zwierzętami realizują gminy oraz organizacje społeczne zajmujące się statutowo ochroną zwierząt, które nie działają dla zysku. Nowe prawo mówi także, że lekarze weterynarii będą mieć obowiązek prowadzenia kontroli w schroniskach raz na kwartał.

W przypadkach, gdy dalsze pozostanie zwierzęcia pod opieką właściciela lub opiekuna będzie zagrażać życiu lub zdrowiu zwierzęcia, będzie mogło one zostać odebrane przez właściwą organizację w asyście policjanta, strażnika gminnego lub lekarza weterynarii. O każdej takiej interwencji będą informowane władze samorządowe, a jej koszty pokryje właściciel zwierzęcia za wyjątkiem sytuacji, w których interwencja okazała się nieuzasadniona.

Zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych

Nowe przepisy dotyczące praw zwierząt wprowadzają zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych. Usuwają też cyrki z listy podmiotów, które mogą sprowadzać zwierzęta z zagranicy.

Utworzenie Rady do spraw zwierząt

Nowelizacja ustawy o ochronie praw zwierząt zakłada utworzenie Rady ds. zwierząt przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej. W skład tego organu mają wchodzić  przedstawiciele stowarzyszeń ochrony zwierząt, schronisk, instytucji naukowych, lekarze weterynarii oraz hodowcy, którzy każdego roku będą zdawać raport o dobrostanie zwierząt w kraju.

Dodatki dla opiekunów zwierząt po służbie

Nowela przepisów o zwierzętach ma także wprowadzić dodatki dla osób opiekujących się zwierzętami, które pracowały w policji, straży granicznej czy wojsku. Wysokość tego dodatku będzie określał rząd na drodze rozporządzenia. Ma być ono wypłacane do śmierci zwierzęcia.

"Piątka dla zwierząt". Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Nowelizacja ustawy o ochronie praw zwierząt ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Wyjątkiem są przepisy dotyczące zakazu chowu zwierząt na futra, które mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy oraz przepisy mówiące m.in. o zakazie trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, które mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia. 

Więcej o: