Odpady niebezpieczne. Co trzeba wiedzieć o ich wywozie i utylizacji?

Odpady niebezpieczne to cała gama śmieci, która może być produkowana zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przedsiębiorstwach. Ze względu na ich właściwości konieczne jest ich odpowiednie magazynowanie i utylizacja.

Odpad niebezpieczny: definicja

Odpad niebezpieczny to taki rodzaj odpadów, który stanowi szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, ale także dla środowiska naturalnego. Źródłem ich powstawania zwyczajowo jest przemysł, ale także w gospodarstwach domowych powstają odpady niebezpieczne, które wymagają specjalistycznego przetwarzania i utylizacji w zakładach do tego przystosowanych. 

Odpady niebezpieczne ze względu na swój charakter nie mogą być umieszczane w pojemnikach na śmieci komunalne, które każdy posiada w domu. Na liście najczęściej pojawiających się odpadów niebezpiecznych znajdują się:

 • zużyty sprzęt elektroniczny (RTV, AGD)
 • opakowania po farbach, lakierach, klejach, rozpuszczalnikach, środkach czyszczących, aerozolach
 • środki ochrony roślin
 • odpady zawierające rtęć, np. termometry, przełączniki, świetlówki
 • baterie i akumulatory
 • zużyte kartridże i tonery
 • leki.

Odbiór odpadów niebezpiecznych: jak wygląda?

Z naszych posesji lub osiedli odbierane są regularnie, zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów, śmieci segregowane na pięć frakcji: 

 • metale i tworzywa sztuczne
 • szkło
 • papier i tektura
 • bio
 • zmieszane.

Dodatkowo w wybranych terminach mogą być także usuwane odpady zielone (dotyczy to głównie domków jednorodzinnych) oraz wielkogabarytowe (zużyte meble, dywany itp.). Odbiór odpadów niebezpiecznych w zdecydowanej większości przypadków nie ma miejsca - to my jako ich twórcy jesteśmy zobowiązani dostarczyć takie śmieci do wyznaczonego punktu zbiórki. Często odbiorem odpadów tego rodzaju zajmują się PSZOK-i. W większych miastach stosuje się także w tej kwestii inne rozwiązania mające ułatwić segregację odpadów niebezpiecznych - w wybranych punktach wystawiane są specjalne pojemniki, w których można umieścić dany rodzaj niebezpiecznych odpadów. Większość z nas widziała niejednokrotnie takie pojemniki także w sklepach, galeriach itp. W ten sposób można pozbyć się np. zużytych baterii czy żarówek. Z kolei apteki są miejscem, gdzie można oddać przeterminowane lub niezużyte leki. Inne odpady medyczne przyjmowane są w PSZOK-ach pod warunkiem odpowiedniego ich spakowania. 

Zobacz wideo Co się dzieje z naszymi śmieciami? Gazeta.pl z wizytą w sortowni BYŚ

Utylizacja odpadów niebezpiecznych

Utylizacja odpadów niebezpiecznych musi odbywać się według z góry ustalonych zasad, przez przedsiębiorstwa do tego uprawnione. Jest to niezwykle istotne, gdyż wydostanie się ich i przeniknięcie do gleby czy wody może skutkować nie tylko katastrofą ekologiczną, ale przede wszystkim stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Dlatego też tak ważna jest nasza indywidualna odpowiedzialność za produkowane odpady i ich prawidłowy wywóz i utylizację. Często można spotkać się z przykładami niefrasobliwości w społeczeństwie i wyrzucaniem odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Problem dzikich wysypisk śmieci to ciągle codzienność w polskich lasach i zagajnikach. Każdy z nas powinien dbać o to, aby eliminować tego rodzaju przypadki i zgłaszać odpowiednim służbom nieprzestrzeganie zasad dotyczących gospodarowania odpadami.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów: kiedy jest wymagane?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest potrzebne w przypadku, gdy wytwórca odpadów wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg/rok lub odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tysięcy Mg/rok.

Pozwolenie takie jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez Marszałka Województwa. Do jego uzyskania konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Pozwolenie może zostać wydane na okres nieprzekraczający 10 lat. 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów podlega opłacie skarbowej w wysokości:

 1. 2011,00 zł - od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
 2. 506,00 zł - od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Zobacz też: "Segregowanie śmieci to hipokryzja. Czy to zmieszamy, czy nie, dla planety mała różnica"

Więcej o: