Zniknie zasiłek opiekuńczy rodziców dzieci do lat ośmiu przez zmiany w Tarczy? Ministerstwo mówi co innego

Od 18 maja 2020 r. obowiązuje już nowa tarcza antykryzysowa. Wiele kontrowersji wzbudziło brzmienie art. 46, który zabrał możliwość pobierania zasiłku opiekuńczego rodzicom dzieci do lat ośmiu. W przesłanym nam komunikacie Ministerstwo Rodziny zapewnia jednak, że świadczenie będzie wypłacane.

Regulacje związane z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym zgodnie z art. 76 ustawy wchodzą w życie z dniem 25 maja 2020 roku.

Zgodnie z nowelizowaną regulacją "w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni".

Zobacz wideo Wakacje 2020. Gdzie będziemy mogli wyjechać?

W praktyce oznaczałoby to, że prawo do wydłużonego zasiłku opiekuńczego przysługiwałoby wyłącznie rodzicom dzieci niepełnosprawnych. W porównaniu do poprzedniego brzmienia artykułu usunięty został bowiem zapis mówiący o rodzicach dzieci do lat ośmiu. 

Artykuł 46 w takiej formie wywołał wiele kontrowersji. "Należy niezwłocznie zorganizować opiekę nad dziećmi do ósmego roku życia, gdyż wyłączono możliwość ubiegania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 25 maja 2020 roku" - pisze na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" mecenas Paweł Halabowski. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podaje jednak inne informacje.

Ministerstwo Rodziny: Zasiłek będzie wypłacany

Zwróciliśmy się do MRPiPS z prośbą o wyjaśnienie niepokojącej sytuacji. Poniżej publikujemy odpowiedź ministerstwa.

"Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało przedłużone do 14 czerwca br. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach zarówno dla rodziców i opiekunów dzieci do lat 8 oraz dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych. 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki. Będą mogły z niego skorzystać również osoby, które nie mają możliwości zapewnienia opieki przez wymienione placówki z powodu czasowego ograniczenia ich funkcjonowania w związku z COVID-19, oraz w przypadku, gdy, ubezpieczony podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem" - czytamy.