Kwarantanna po powrocie do Polski. Ile trwa? Kto jest z niej zwolniony? Odpowiadamy

Na oficjalnej stronie internetowej rządu można znaleźć listę osób uprawnionych do wjazdu na terytorium Polski. Podano również, kto jest zwolniony z obowiązku odbywania 14-dniowej kwarantanny.

Od 21 maja 2020 r. uprawnionymi do wjazdu na terytorium RP są następujące osoby:

 1. obywatele Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
 4. szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
 5. cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach, co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
  a) wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
  b) przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;
 7. cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób;
 8. kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub między narodowego transportu kombinowanego, podróżujący tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
  a) w celu odbioru odpoczynku na terytorium kraju pobytu,
  b) po odebraniu za granicą odpoczynku;
 9. uczniowie i studenci pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, trwającego nie dłużej niż 12 godzin liczonych od momentu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu; przepis ma również zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej mocą umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.
Zobacz wideo Jak prowadzić biznes w czasie pandemii? Rozmowa z ekspertem OLX

Jak podano na stronie internetowej Straży Granicznej, co do zasady wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski muszą poddać się obowiązkowej 14-dniowej domowej kwarantannie. W czasie kontroli na granicy każdy podróżny zobowiązany jest podać adres, pod którym będzie ją odbywał. Może to być miejsce zbiorowej kwarantanny, jeśli np. podróżny nie ma możliwości odbywania jej w miejscu zamieszkania. Informacje te są wprowadzane bezpośrednio do bazy danych i automatycznie przekazywane właściwym służbom, które będą weryfikować, czy obowiązek kwarantanny jest realizowany. Warto pamiętać, że nie dotyczy on wszystkich osób przekraczających granicę.

Od 22 maja 2020 r. zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy RP są następujące osoby:

 1. załogi statków powietrznych;
 2. marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich i statków żeglugi śródlądowej, a także serwisanci statków oraz inspektorzy uznanych organizacji;
 3. osoby wykonujące w Polsce lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem, lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym;
 4. kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym, w tym kierowcy powracający z zagranicy albo przejeżdżający przez terytorium RP tranzytem innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
  a) w celu odbioru odpoczynku na terytorium kraju pobytu,
  b) po odebraniu za granicą odpoczynku,
 5. obsady pociągów oraz inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Polsce  lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika;
 6. kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;
 7. kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób;
 8. osoby przekraczające granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce, lub w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci; przepis ma również zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej mocą umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej;
 9. uczniowie i studenci przekraczający granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną celu pobierania nauki w Polsce lub państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami  studentami w celu umożliwienia tej nauki;
 10. dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Polsce lub państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem;
 11. uczniowie i studenci pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej;
 12. osoby przekraczające granicę w celu prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy;
 13. żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujących zadania służbowe;
 14. członkowie  misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez inne osoby przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego.

Czy kwarantanna może zostać skrócona?

Jak czytamy na stronie SG, w szczególnie uzasadnionych przypadkach kwarantannę skrócić może jedynie państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce odbywania kwarantanny lub inny, upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Więcej o: