300 plus także w tym roku. Wiemy, od kiedy można składać wnioski o "Dobry start"

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało nas o tym, jak w tym roku będzie wyglądało składanie wniosków o pomoc z programu "Dobry start". Wiemy, od kiedy i komu przysługuje świadczenie.

Wnioski o pomoc z programu "Dobry start" będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada. Forma programu nie zmieni się w stosunku do roku ubiegłego. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Tzw. wyprawka 300+ nie przewiduje żadnego limitu dochodowego.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci w przedszkolach lub zerówkach, nie obejmuje też studentów.

Jak złożyć wniosek o wsparcie z programu "Dobry start"?

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej, składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie dobry start można składać online od 1 lipca przez stronę empatia.mpips.gov.pl, portal PUE ZUS lub przez bankowość elektroniczną, a także drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało nas również, że w połowie czerwca na stronie internetowej MRPiPS pojawi się więcej informacji dot. programu "Dobry start".

Więcej o: