Kalkulator stażu pracy: to z nim podsumujesz wszystkie okresy swojego zatrudnienia. Co wlicza się do stażu pracy?

Kalkulator stażu pracy to bardzo przydatne narzędzie, które pomoże określić okres zatrudnienia zwany stażem pracy. Od stażu pracy zależne jest bowiem niejednokrotnie prawo do wielu świadczeń pracowniczych czy ich wysokość. Sprawdź, jak ustalić długość stażu pracy z pomocą kalkulatora.
Lat
Miesięcy
Dni
Dni (w sumie)
Drukuj
Otrzymane wyniki spełniają jedynie rolę informacyjną.

Staż pracy: kalkulator – do czego służy?

Kiedy chcemy wyliczyć staż pracy, kalkulator stażu pracy okaże się niezbędnym narzędziem. Pomoże on zarówno obliczyć okres zatrudnienia w danym zakładzie, jak i łączny staż pracy we wszystkich lub wybranych przez użytkownika zakładach pracy. Po co jednak obliczać staż pracy? Otóż jego długość ma wpływ na rozmaite prawa pracownicze, na przykład na prawo do urlopu, prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia, prawo do nagrody jubileuszowej, prawo do odprawy, a także prawo do świadczenia przedemerytalnego czy emerytury. Na przykład: jeśli staż pracy wynosi mniej niż sześć miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie, w przypadku stażu pracy wynoszącego co najmniej sześć miesięcy jest to miesiąc, a gdy staż pracy wynosi trzy lata lub więcej – okres wypowiedzenia równy jest trzem miesiącom. Staż pracy, choć nie wpływa bezpośrednio na ustalenie prawa do emerytury, może mieć wpływ na jej wysokość, bowiem aby otrzymać minimalną emeryturę, oprócz wieku emerytalnego należy legitymować się również określonym stażem pracy. Co ciekawe, w przypadku obliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego, do stażu pracy wlicza się także okresy nauki (do 8 lat w przypadku ukończenia szkoły wyższej), nie wlicza się do niego natomiast okresu pobierania zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych. Jak widać warto więc poznać swój staż pracy, by wiedzieć, jakie prawa pracownicze i w jakim wymiarze nam się należą.

Staż pracy: jak liczyć?

Co zatem zrobić, aby poznać swój staż pracy? Jak liczyć staż pracy, by nie popełnić błędu? Warto wiedzieć dokładnie, co do stażu pracy się wlicza, a co nie, a także znać precyzyjnie daty zatrudnienia i rozwiązania stosunku pracy. Pamiętajmy, że do stażu pracy nie wlicza się np. praca na zlecenie czy też urlop bezpłatny. Jeśli więc podczas zatrudnienia u danego pracodawcy korzystaliśmy z urlopu bezpłatnego, okres tego urlopu musimy uwzględnić, wpisując daty zatrudnienia w okienka kalkulatora. Nie sumują się też okresy równoczesnej pracy u dwóch lub więcej pracodawców.

Zobacz wideo Aplikacje, które pomogą oszczędzać na zakupach

Zobacz też: Oczekiwana długość życia znów spadła - o 8-9 miesięcy. To wpłynie na emerytury

Co wlicza się do stażu pracy?

Korzystając z kalkulatora warto wiedzieć, co wlicza się do stażu pracy. Przede wszystkim wlicza się do niego wszystkie wcześniejsze okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na to, jak długo trwały i z jakiego powodu ustał stosunek pracy. Chodzi tutaj przede wszystkim o okresy, w których pracownik świadczył pracę na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru, bądź spółdzielczej umowy o pracę. Do stażu pracy nie są natomiast wliczane okresy pracy na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło czy też innej umowy cywilnoprawnej, okresy prowadzenia działalności gospodarczej, a także urlopu bezpłatnego (przy czym zarówno praca na podstawie umowy zlecenia, jak i prowadzenie własnej działalności gospodarczej są wliczane do tzw. okresów składkowych, warunkujących prawo do emerytury).

Do stażu pracy wlicza się jednak nie tylko okresy faktycznego wykonywania pracy, ale i takie, w których pracownik pracy nie świadczył, a które podlegają wliczeniu w staż pracy na mocy konkretnych przepisów prawa. Ma to miejsce na przykład w przypadku urlopu macierzyńskiego, podczas którego pracownik nie pełni obowiązków na rzecz pracodawcy, pozostaje jednak osobą zatrudnioną i otrzymuje wynagrodzenie (lub zasiłek macierzyński). Do stażu pracy może być ponadto wliczony okres:

  • urlopu wychowawczego,
  • czynnej i zawodowej służby wojskowej,
  • pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego (odpowiednio udokumentowany),
  • prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego, bądź też pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka,
  • pobierania zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
  • odbywania studiów doktoranckich (pod warunkiem uzyskania stopnia doktora, nie więcej niż cztery lata).

Do stażu pracy wlicza się również okres, za który sąd przyznał wynagrodzenie pracownikowi przywróconemu do pracy, o ile ten podjął zatrudnienie, a także okres, o który skrócono czas wypowiedzenia w przypadku zwolnienia pracownika z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, i za który przyznano pracownikowi odszkodowanie.

Zobacz też: Ile znaków ma tekst? Liczenie znaków i wyrazów w tekście

Więcej o: