Zmiana mechanizmu naliczania odsetek

Uproszczenia i ujednolicenie systemu naliczania odsetek w całym obrocie cywilnoprawnym - przewiduje nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która weszła częściowo w życie 10 listopada 2015 r.
Nowelizacja z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1830) ma na celu dostosowanie przepisów do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE w sprawie naliczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.

Co się zmieni?

Nowelizacja przewiduje utrzymanie wysokości odsetek na odpowiednim poziomie w przypadku zmiany poziomu inflacji, a co za tym idzie - zmiany wysokości stóp procentowych.

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie mechanizmu obliczania odsetek za opóźnienie w obrocie profesjonalnym - stopa referencyjna NBP + 8 punktów procentowych. Ponadto wprowadza nowy mechanizm naliczania odsetek ustawowych z Kodeksu cywilnego oraz zróżnicowanie wysokości tych odsetek - odsetki ustawowe (kapitałowe) stanowić będą sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych, odsetki ustawowe za opóźnienie - sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych. Odsetki maksymalne będą stanowić dwukrotność odpowiednio - odsetek ustawowych (kapitałowych|) lub odsetek ustawowych za opóźnienie.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych to odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

W transakcjach handlowych - z wyłączeniem transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny - wierzycielowi, bez wezwania, przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, chyba, że strony uzgodniły wyższe odsetki, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

- wierzyciel spełnił swoje świadczenie.
- wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie.
-  


Termin zapłaty określony w umowie nie będzie mógł przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, chyba, że strony w umowie wyraźnie ustalą inaczej i pod warunkiem, że ustalenie to nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.

Omawiana nowelizacja z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw weszła częściowo w życie 10 listopada 2015 r., a jej druga część 1 stycznia 2016 r.