Metr, centymetr, milimetr. Metr - ile to centymetrów? Wiesz?

1 / 15

Metr - ile to cm?

2 / 15

Metr - ile to mm?

3 / 15

Metr - ile to dm?

4 / 15

Metr - ile to cali?

5 / 15

Metr - ile to km?

6 / 15

Jeden metr sześcienny - ile to litrów?

7 / 15

Jeden metr kwadratowy - ile to centymetrów kwadratowych?

8 / 15

Jeden metr sześcienny - ile to decymetrów sześciennych?

9 / 15

Jeden metr kwadratowy - ile to kilometrów kwadratowych?

10 / 15

Metr kwadratowy - ile to hektarów?

11 / 15

Metr na sekundę to:

12 / 15

Metr razy metr to:

13 / 15

Metr razy niuton to:

14 / 15

Metr kwadratowy - ile to arów?

15 / 15

Metr kwadratowy - ile to decymetrów kwadratowych?