Podsumowanie polityki konsumenckiej UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej wyraźnie angażuje się w działania pro konsumenckie na rynku telekomunikacyjnym. Nie tylko kontroluje przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów Prawa telekomunikacyjnego, ale także realizuje działania o charakterze edukacyjnym i informacyjnym. Ważnym elementem pro konsumenckiej polityki Urzędu są również mediacje pomiędzy dostawcami usług telekomunikacyjnych, a konsumentami. W zeszłym roku Urząd odzyskał ponad 1,43 mln zł na rzecz konsumentów.

Jednym z wielu elementów polityki pro konsumenckiej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jest program certyfikacji usług telekomunikacyjnych, w ramach którego prezes UKE przyznaje Certyfikaty Urzędu w trzech kategoriach: Bezpieczny Internet, Senior oraz Porównywarka Ofert. W 2014 roku, Certyfikaty Prezesa UKE przyznano Orange Polska S.A. oraz UPC Polska Sp. z o.o. w kategorii Bezpieczny Internet, CenterNet S.A. w kategorii Senior oraz FOSET Paweł Szubczyński w kategorii Porównywarka Ofert. "Przyznawane od kilku lat Certyfikaty Prezesa UKE stanowią 'znak jakości' istotny zarówno dla abonentów, jak i dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Celem programu certyfikacji usług telekomunikacyjnych jest promowanie zachowań, które mają na celu nie tylko sprzedaż usług, ale w których widoczna jest także troska o klienta, dla którego usługa jest dedykowana. Równie ważne jest dostarczenie prostych narzędzi, ułatwiających różnym grupom odnaleźć się w gąszczu nowych usług" - podsumowuje Magdalena Gaj, prezes UKE.

Skala problemów

Użytkownicy usług telekomunikacyjnych zmagali się w 2014 roku przede wszystkim z problemami dotyczącymi nieuczciwych praktyk, stosowanych przez przedstawicieli handlowych przy zawieraniu umów o świadczenie usług, a także braku zasięgu sieci mobilnej oraz aktywacji subskrypcji SMS-ów Premium bez zgody. W minionym roku UKE otrzymał aż 5.474 wnioski o interwencję, z czego, aż 70,46%, czyli 3.857 z nich, zostało rozpatrzonych na korzyść konsumentów. Prezes UKE przeprowadziła przy tym dokładnie 2.878 postępowania mediacyjne, z czego 1.365 zostało rozstrzygnięte na korzyść konsumenta. W sumie, Urząd odzyskał na rzecz konsumentów dokładnie 1.434.670,69 zł, a więc więcej niż 2013 r., w którym odzyskano ponad 1,3 mln zł.

Działania informacyjno-edukacyjne

W 2014 roku, UKE kontynuował także zapoczątkowaną dwa lata wcześniej kampanię edukacyjno-informacyjną "Ufaj, ale uważaj". Przekaz kierowany był, przede wszystkim, do starszych konsumentów, którzy mogą mieć problemy z odnalezieniem się na wyjątkowo dynamicznym rynku usług telekomunikacyjnych. W ramach programu, organizowano bezpośrednie spotkania z konsumentami, których w latach 2012-2014 odbyło się 67, a udział w nich wzięło ponad 1,5 tysiąca uczestników. Na spotkaniach przybliżano osobom starszym specyfikę działania rynku telekomunikacyjnego oraz ostrzegano je przed nierzetelnymi przedstawicielami handlowymi, którzy mogliby wykorzystać ich łatwowierność i zaufanie.

Co ciekawe, w 2014 roku, Centrum Informacji Konsumenckiej obsłużyło łącznie ponad 14 tysięcy połączeń telefonicznych, a także udzieliło ponad 2 tysiące porad na wpływające do urzędu pisemne lub elektroniczne zapytania od konsumentów. "Polityka konsumencka, co pragnę szczególnie podkreślić, jest jednym z ważniejszych celów przyjętej przeze mnie strategii działania. Opiera się ona dwóch filarach - pierwszym z nich są podejmowane na podstawie przepisów prawa postępowania wyjaśniające, mediacyjne, kontrolne i administracyjne, drugim zaś - rozwój systemu poradnictwa i ochrony konsumentów. Jednym z elementów wzmacniania pozycji konsumentów jest popularyzowanie wiedzy i edukacja konsumentów w zakresie ich praw i obowiązków. Dzięki temu mogą egzekwować swoje prawa i dochodzić roszczeń." - wskazuje prezes UKE.