Przedsiębiorcom będzie łatwiej prowadzić działalność gospodarczą

Wpisanie do systemu prawa przyjaznych przedsiębiorcom zasad prowadzenia działalności gospodarczej - to główny cel przyjętych przez rząd założeń do ustawy Prawo działalności gospodarczej.

Założenia do nowej ustawy - Prawo działalności gospodarczej zawierają wiele nowych i zarazem kluczowych dla firm zasad prowadzenia działalności gospodarczej.

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych warunkach. Obowiązywać ma zasada, zgodnie z którą wszystko to, co nie jest zabronione prawem, będzie dozwolone, jeśli nie narusza to praw i wolności innych podmiotów.

W razie wątpliwości, które nie dadzą się usunąć, interpretacja podatkowa nie będzie mogła pogorszyć sytuacji przedsiębiorcy. W sprawie rozstrzyganej z udziałem przedsiębiorcy, nie dające się usunąć wątpliwości będą rozstrzygane na jego korzyść. Urzędnicy nie będą mogli podejmować czynności zbyt dolegliwych dla firm.

Inne proponowane rozwiązania

Projekt założeń przewiduje możliwość zawieszenia działalności gospodarczej do 36 miesięcy. Niezłożenie przez przedsiębiorcę wniosku o wznowienie działalności gospodarczej po okresie zawieszenia jej prowadzenia będzie powodowało wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru.

Urzędnicy będą mieli obowiązek wprowadzenia rozsądnych terminów dla przedsiębiorców. Chodzi o wprowadzenie reguły, zgodnie z którą urzędy będą miały obowiązek wyznaczania przedsiębiorcy realnych i wystarczających terminów na dokonanie określonej czynności.

Wprowadzony będzie zakaz żądania składania dokumentów w formie oryginałów.

W postępowaniach administracyjnych, toczonych z udziałem przedsiębiorcy, będzie możliwe przeprowadzenie mediacji na wniosek przedsiębiorcy.

Identyfikacja przedsiębiorcy przez urzędników będzie następowała wyłącznie na podstawie numeru NIP. Będzie wprowadzona możliwość wspólnych kontroli w firmie oraz ograniczenie częstotliwości kontroli firmy, dotyczących tych samych obszarów działalności danego przedsiębiorcy. Nacisk ma zostać położony na kontrole w firmach, gdzie wcześniej występowały naruszenia.

Zmianie ulegnie także sposób nakładania kar w postępowaniu administracyjnym. Urząd będzie miał obowiązek uwzględnić w procedurze nakładania kary stopień naruszenia prawa, upływ czasu od ww. naruszenia czy podjęcie działań naprawczych. W przypadku naruszeń o mniejszej skali wprowadzone będzie pouczenie.

Zmianie ulegnie definicja prowadzenia działalności gospodarczej. Zniknie element osiągnięcia zysku, jako jeden z elementów tej definicji. Działalnością gospodarczą będzie stała działalność zarobkowa lub mająca inny cel gospodarczy wykonywana na własne ryzyko w sposób trwale zorganizowany i ciągły.

Z omawianych założeń powstanie teraz projekt ustawy, który trafi pod obrady rządu.

Kancelaria Prawna Skarbiec

, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.