Będą zmiany w ustawie o usługach płatniczych

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, które przewidują zmianę nadzoru nad dostawcami kart płatniczych, kary dla dostawców kart płatniczych za naruszanie przepisów, jak również ułatwienia dla krajowych dostawców kart płatniczych.

Celem projektu nowelizacji ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw jest dostosowanie przepisów dotyczących transakcji płatniczych przy użyciu kart płatniczych do postanowień rozporządzenia 2015/751 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę.

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że nadzór nad funkcjonowaniem schematów płatniczych, w zakresie określonym w rozporządzeniu MIF, będzie sprawował prezes NBP. Ze sprawowanego przez niego nadzoru nad schematami płatniczymi wyłączeni będą wydawcy instrumentów płatniczych i agenci rozliczeniowi. Nadzór nad tymi podmiotami, w zakresie określonym w rozporządzeniu MIF, zostanie powierzony Komisji Nadzoru Finansowego, która obecnie sprawuje nad nimi nadzór ostrożnościowy.

Kompetencje prezesa NBP

Prezes NBP będzie mógł skierować do podmiotu objętego nadzorem zalecenie w przypadku stwierdzenia braku zgodności funkcjonowania schematu płatniczego z przepisami prawa lub w zakresie sprawności albo bezpieczeństwa jego funkcjonowania.

Niezastosowanie się do zalecenia będzie mogło skutkować decyzją prezesa NBP o czasowym, częściowym lub całkowitym wstrzymaniu funkcjonowania schematu płatniczego albo decyzją o uchyleniu zgody na jego funkcjonowanie w Polsce. Decyzja ograniczająca, częściowo lub całkowicie, możliwość funkcjonowania w Polsce schematu płatniczego, w tym systemu kart płatniczych, prowadzonego przez "unijną" organizację płatniczą, może być podjęta przy jednoczesnym powiadomieniu o jej skutkach organu nadzoru macierzystego państwa członkowskiego.

W celu zapewnienia realizacji nadzoru prezesa NBP nad schematami płatniczymi w trakcie ich funkcjonowania, nałożono na organizacje płatnicze obowiązek przekazywania prezesowi NBP kwartalnych informacji niezbędnych do dokonania ich oceny.

Prezes NBP będzie prowadził i ogłaszał na swojej stronie internetowej listę schematów płatniczych funkcjonujących na terenie Polski oraz będzie publikował informację o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w zakresie działania schematu płatniczego.

Ułatwienia dla krajowych dostawców kart płatniczych

Omawiany projekt przewiduje możliwość czasowego (3,5-letniego) zwolnienia takich trójstronnych systemów kart płatniczych z obowiązków przewidzianych w rozdziale II wskazanego wyżej rozporządzenia z 29 kwietnia 2015 r. w odniesieniu do krajowych transakcji płatniczych. Warunkiem zwolnienia będzie, aby transakcje płatnicze realizowane w oparciu o kartę, dokonywane w państwie członkowskim w ramach takiego trójstronnego systemu kart płatniczych nie przekraczały w ujęciu rocznym 3% wartości wszystkich transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę przeprowadzanych w tym państwie członkowskim.

Powyższe ułatwienie dla krajowych dostawców mają pozwolić na ich konkurowanie z MasterCard i VISA, które obejmują obecnie prawie 99% rynku płatności kartowych w Polsce. Omawiane wyłączenie będzie miało jedynie charakter czasowy i utraci moc z dniem 9 grudnia 2018 r. Po tym okresie wszystkie systemy kart płatniczych będą działać na jednolitych zasadach.

Projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw trafi teraz pod obrady rządu.