Kto zapłaci podatek bankowy?

Od 1 lutego br. instytucje finansowe w Polsce mają obowiązek płacić podatek bankowy. Bank PKO BP już zapowiedział podwyżkę opłat i prowizji, aby zrekompensować sobie straty wynikające z obowiązku jego płacenia. Najprawdopodobniej inne banki także zwiększą opłaty dla klientów.

Chodzi ustawę z 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych, która weszła w życie 1 lutego br. (dalej: ustawa).

Podatnikami podatku bankowego w myśl tej ustawy są: banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, krajowe zakłady reasekuracji, oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji oraz instytucje pożyczkowe.

Ustawa określa podstawę opodatkowania dla poszczególnych, wskazanych wyżej instytucji finansowych. I tak np. w przypadku banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych podstawą opodatkowania jest nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika, wynikająca z zestawienia obrotów i sald, ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej, zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości lub standardami rachunkowości stosowanymi przez podatnika - ponad kwotę 4 mld zł.

Podatek bankowy wynosi 0,0366% podstawy opodatkowania miesięcznie.

Pobór podatku

Podatnicy podatku bankowego muszą go uiszczać bez wezwania organu podatkowego w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy.

Organem właściwym w zakresie podatku jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo ze względu na siedzibę podatnika. W sytuacji, gdy nie można ustalić właściwego organu podatkowego zgodnie z ust. 1 właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Zwolnienie od podatku

Przepisy ustawy przewidują zwolnienie banków państwowych z podatku bankowego. Ponadto zwolnienie od tego podatku przysługuje instytucjom finansowym, objętym postępowaniem naprawczym.

Instytucje finansowe, objęte podatkiem nie mogą zaliczyć podatku bankowego do kosztów uzyskania przychodów.

Pierwszym okresem rozliczeniowym, za który podatnicy muszą zapłacić podatek jest luty br.

Banki podnoszą opłaty dla klientów sprzecznie z prawem

Banki, np. PKO BP już planują zmienić tabelę opłat i prowizji, aby zrekompensować sobie straty wynikające z obowiązku płacenia podatku bankowego. Warto jednak wskazać, że łamią w ten sposób przepisy omawianej ustawy. Zgodnie, bowiem z przepisami ustawy o podatku bankowym wprowadzenie tego podatku nie może stanowić podstawy do zmiany warunków świadczenia usług finansowych i ubezpieczeniowych wykonywanych na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie omawianej ustawy.

W praktyce trudno będzie jednak udowodnić danej instytucji finansowej, że zwiększyła opłaty dla klientów wskutek omawianej ustawy. Banki mogą podać, bowiem wiele innych powodów takiej zmiany tabeli opłat i prowizji.

Autorem jest:

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych