Rządowe plany wprowadzenia stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych oraz zniesienie zróżnicowania minimalnego wynagrodzenia za pracę - to najważniejsze zmiany, jakie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przygotowany przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewiduje wprowadzenie stawki godzinowej dla umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. Chodzi o umowy zawarte z osobą fizyczną albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która przyjęte zlecenie lub usługi wykonuje osobiście - a przedsiębiorcą albo inną jednostką organizacyjną, przy czym przedmiotem umowy jest wykonywanie zlecenia lub świadczenie usług związanych z działalnością prowadzoną przez te podmioty.

Powyższe rozwiązanie nie będzie miało zastosowania do umów cywilnoprawnych zawartych przez radcę prawnego, zgodnie z przepisami ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz pełnomocnictw udzielanych adwokatom przez klientów, zgodnie z przepisami ustawy z 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze.

Ile wyniesie stawka godzinowa?

Według rządowego projektu, stawka godzinowa dla umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług ma wynosić 12 zł. brutto za godzinę faktycznie wykonanej pracy. Stawka godzinowa ma mieć zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia (wg stawki godzinowej, miesięcznej, tygodniowej itp.).

Ewidencja przepracowanych godzin

W celu uniknięcia obchodzenia przepisów, projekt nakłada na podmioty zatrudniające obowiązek prowadzenia ewidencji przepracowanych godzin przy realizacji zlecenia lub świadczeniu usług. Jeżeli ze względu na miejsce wykonywania zlecenia prowadzenie wskazanej wyżej ewidencji nie będzie możliwe, pracujący będą przedstawiać stosowną informację w tej kwestii w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. Stanie się ona podstawą do obliczenia wysokości wynagrodzenia.

Zniesienie zróżnicowania minimalnego wynagrodzenia za pracę

Projekt przewiduje uchylenie przepisu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zgodnie, z którym wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy, nie może być niższa niż 80 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Uchylenie tego przepisu zniesie zróżnicowanie wynagrodzenia minimalnego ze względu na staż pracy. W konsekwencji pracownicy, niezależnie od stażu pracy, będą mieli prawo do minimalnego wynagrodzenia w jednakowej wysokości.

Zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy

Projekt przewiduje także zmiany w ustawie z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. PIP będzie miała prawo kontroli przestrzegania przepisów w zakresie stawki minimalnej przy umowach zlecenia i umowach o świadczenie usług, czyli dotyczących wypłaty wynagrodzenia według stawki godzinowej oraz w zakresie prowadzenia ewidencji pracy wykonywanej według stawki godzinowej.

Omawiany projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy trafi teraz pod obrady rządu.

Autorem jest:

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych