Coraz bliżej wprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Podatnikami tego podatku mają być sieci handlowe oraz sprzedawcy detaliczni nienależący do sieci handlowych.

Obowiązek podatkowy w podatku od sprzedaży detalicznej będzie powstawał z chwilą wykonania czynności stanowiącej przedmiot opodatkowania. Przedmiotem opodatkowania będzie sprzedaż detaliczna.

Podstawa opodatkowania

Podstawą opodatkowania jest przychód ze sprzedaży detalicznej. Przychód ze sprzedaży detalicznej w przypadku sprzedawcy detalicznego będzie określany w oparciu o wielkość obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy kas rejestrujących i pomniejszony o dokonane w danym okresie zwroty towarów. Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku od towarów i usług.

W razie łącznego prowadzenia sprzedaży detalicznej pod kilkoma markami handlowymi, w przypadku braku możliwości ustalenia, pod którą marką jest prowadzona sprzedaż detaliczna oraz w przypadku nieprowadzenia częściowo sprzedaży detalicznej pod żadną marką, przychód z takiej sprzedaży detalicznej dolicza się do przychodu ze sprzedaży detalicznej sieci handlowej, do której sprzedawca detaliczny wszedł w pierwszej kolejności.

Przychód ze sprzedaży detalicznej osiągnięty w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki ma być opodatkowany stawką podatku:

1) 0,7% dla przychodu do wysokości 300 000 000 zł;

2) 1,3% dla nadwyżki przychodu ponad 300 000 000 zł.

Przychód ze sprzedaży detalicznej osiągnięty w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy ma być opodatkowany stawką podatku:

1) 1,3% dla przychodu do wysokości 300 000 000 zł;

2) 1,9% dla nadwyżki przychodu ponad 300 000 000 zł.

Zasady poboru podatku

Sprzedawcy detaliczni niewchodzący do sieci handlowej będą mieli obowiązek do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy:

- obliczać i wpłacać podatek na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy, którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika wykonuje swoje zadania;

- składać właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje o wysokości podatku sporządzone według ustalonego wzoru.

W przypadku sieci handlowych podatek ma być obliczany, pobierany i wpłacany przez franczyzodawców.

Zwolnienie podatkowe

Przychód ze sprzedaży detalicznej do wysokości 1 500 000 zł miesięcznie ma być zwolniony od podatku.

Dla sieci handlowej właściwym organem podatkowym będzie organ właściwy dla franczyzodawcy.

W przypadku osób fizycznych właściwy miejscowo w sprawie podatku będzie naczelnik urzędu skarbowego według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a w razie niedopełnienia zgłoszenia do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu - według miejsca zamieszkania.

Obecnie omawiany projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej trafi pod obrady rządu.

Autorem jest:

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych