Pierwsza pomoc dla Frankowiczów

Kredytobiorcy kredytów mieszkaniowych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o pomoc. Jest ona realizowana na podstawie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Chodzi o ustawę z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. z 2015 r., poz. 1925, dalej: ustawa), której większość przepisów weszła w życie 19 lutego br.

Ustawa reguluje zasady przyznawania pomocy kredytobiorcom kredytów mieszkaniowych (osobom fizycznym), które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Pomoc z ww. ustawy realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego, a jej źródłem finansowania wsparcia jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Kredytem mieszkaniowym w rozumieniu ustawy jest kredyt udzielony, w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy, na:

1) budowę domu jednorodzinnego,

2) nabycie:

- prawa własności domu jednorodzinnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego,

- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

- prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej

- Kolejnym warunkiem jest, aby w dniu złożenia wniosku:

- - którego spłatę zabezpieczono hipoteką ustanowioną na przedmiocie kredytowania.

- kredytobiorca posiadał status bezrobotnego lub

- kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe, lub

- miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza:

- w przypadku gospodarstwa jednoosobowego - zwaloryzowanej kwoty kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej.

- w przypadku gospodarstwa wieloosobowego - iloczynu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy i zwaloryzowanej kwoty kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej.

- Wsparcie nie może być przyznane, jeżeli w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca:

- Nie można uzyskać pomocy, jeżeli utrata pracy nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Na pomoc z ustawy nie można też liczyć, jeśli jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana.

-

- jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

- posiada inne spółdzielcze, lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanego w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków;

- jest najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Na czym polega pomoc?

Pomoc polega na przekazywaniu kredytodawcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. Kwota pomocy wynosi w złotych równowartość przewidywanych 18 miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, z tym że jeżeli wysokość przewidywanej miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej jest wyższa niż 1500 zł, do określenia wysokości wsparcia przyjmuje się kwotę 1500 zł.

Wsparcie jest przekazywane w ratach miesięcznych, nie wyższych niż 1500 zł, na wskazany przez kredytodawcę rachunek przeznaczony do przekazywania wsparcia.

Jeśli kredyt jest spłacany w walucie obcej Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje wsparcie w walucie spłaty kredytu, dokonując przeliczenia wysokości raty wsparcia na walutę spłaty kredytu według kursu sprzedaży ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień przekazania pieniędzy.

W celu uzyskania pomocy kredytobiorca składa do kredytodawcy wniosek w terminie do 31 grudnia 2018 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera z bankiem umowę w sprawie realizacji ustawy.

Wsparcie przyznawane jest na podstawie umowy o udzieleniu wsparcia zawieranej przez kredytobiorcę z bankiem.

Wstrzymanie wypłaty

Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymuje wypłatę wsparcia między innymi w przypadku:

- utraty statusu bezrobotnego - z upływem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata tego statusu;

- zbycia przedmiotu kredytowania - z dniem otrzymania informacji o zbyciu;

- wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego - z dniem upływu okresu wypowiedzenia.

Kwoty należności umorzonych na podstawie omawianej ustawy są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Autorem jest:

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych