Rządowe plany gospodarcze

Rząd przyjął "Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", który wskazuje nowe kierunki działań rządu w sprawie rozwoju polskiej gospodarki.

Rząd chce, aby plan rozwoju gospodarki opierał się na pięciu filarach: reindustrializacji, rozwoju innowacyjnych firm, kapitału dla rozwoju, ekspansji zagranicznej, zrównoważonego rozwoju społecznego i regionalnego.

Reindustrializacja ma wzmocnić gospodarkę. Rząd podkreśla, że przemysł jest źródłem komercyjnych wydatków na badania i rozwój oraz naturalnym środowiskiem innowacji, także dla firm sektora usługowego.

Rząd chce postawić także na rozwój innowacyjnych firm. Chodzi o pomoc przedsiębiorcom, aby małe firmy mogły stawać się średnimi, średnie dużymi, a duże osiągały zdolność do globalnej konkurencji. Zdaniem rządu można to osiągnąć poprzez eliminację regulacyjnych i biurokratycznych barier w codziennym funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw. Ułatwi to tworzenie innowacji przez firmy.

Kolejnym celem rządu będzie zrównoważony rozwój społeczny i regionalny. W ramach tego rząd będzie kładł nacisk na prowadzenie skutecznej polityki regionalnej na rzecz spójności, przeciwdziałanie powstawaniu obszarów wykluczenia oraz niwelowanie różnic w dostępie mieszkańców Polski do usług publicznych i rynku pracy.

Co planuje rząd?

Główne przedsięwzięcia realizowane przez ministra rozwoju we współpracy z ministrami w ramach "Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" polegają na stworzeniu systemu inteligentnych zamówień publicznych (m.in. odejście od kryterium najniższej ceny, uwzględnianie kosztów eksploatacji, ułatwienia dla małych i średnich firm, promocja stabilnych miejsc pracy, preferowanie rzetelnych dostawców). Wdrożony będzie także program Start in Poland, którego celem będzie stworzenie warunków do rozwoju polskich start-upów. Rząd chce także zintegrować instytucje wspierania rozwoju i stworzyć na ich bazie Polski Fundusz Rozwoju SA. Rząd chce zwiększyć możliwości pozyskiwania przede wszystkim za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju - kapitału na inwestycje, oferowanego na preferencyjnych warunkach przez międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak np. Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych.

Częścią "Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" ma być przygotowanie przez ministra rozwoju, we współpracy z innymi ministrami, kompleksowych rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Ponadto rząd chce wpierać ideę akcjonariatu pracowniczego.

Ministrowi: rozwoju i edukacji narodowej mają przygotować reformę szkolnictwa zawodowego, jak również podjąć działania na rzecz włączania przedstawicieli przemysłu w przygotowanie planu nauczania, a także poprawienia poziomu nauczania przedsiębiorczości i ekonomii w szkołach.

Autorem jest:

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych