RPO interweniuje w resorcie finansów w sprawie biur usług płatniczych

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra finansów z prośbą o zmniejszenie obciążeń finansowych nałożonych na biura usług płatniczych, chodzi przede wszystkim o opłaty na pokrycie kosztów nadzoru sprawowanego nad działalnością biur przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Opłaty te są uzależnione obecnie od wartości wykonywanych transakcji płatniczych. Zdaniem przedsiębiorców wpływa to niekorzystnie na rentowność prowadzonej działalności.

Usługi płatnicze świadczone są często przez małych przedsiębiorców, głównie osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wysokość kwot transakcji płatniczych dokonywanych w danym biurze stanowi czynnik niezależny od biura. Z tego powodu, do czasu przeprowadzenia wszystkich transakcji, prowadzący biura nie mają pewności, czy uzyskany dochód wystarczy na pokrycie kosztów nadzoru.

W Ministerstwie Finansów poprzedniej kadencji prowadzone były prace nad nowelizacją ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, zakładano m.in. modyfikację i uproszczenie zasad ponoszenia opłat za czynności nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego wobec biur usług płatniczych. Planowano zastąpienie dotychczasowych opłat zryczałtowaną opłatą roczną w wysokości 100 zł. Następnie resort finansów wycofał w/w projekt.

Problemy biur płatniczych

W myśl przepisów ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 873, z późn. zm.) działalność w zakresie usług płatniczych prowadzona przez biura usług płatniczych podlega nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Koszty tego nadzoru ponoszą biura usług płatniczych, które zobowiązane są do wnoszenia wpłat w kwocie stanowiącej iloczyn całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro (w tym także przez jego agentów) oraz stawki nieprzekraczającej 0,025 proc. Przedsiębiorcy podnoszą, że obowiązujący model finansowania oparty na całkowitej kwocie transakcji płatniczych ma niekorzystny wpływ na rentowność prowadzonej działalności. W wielu bowiem przypadkach usługi płatnicze świadczone są przez małych przedsiębiorców, głównie osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Z uwagi na to, że wysokość kwot transakcji płatniczych dokonywanych w danym biurze stanowi czynnik niezależny od biura, do czasu przeprowadzenia wszystkich transakcji, prowadzący biura usług płatniczych nie mają pewności, czy uzyskany dochód wystarczy na pokrycie kosztów nadzoru sprawowanego przez KNF.

Zasygnalizowany problem miał zostać rozwiązany w wyniku prac legislacyjnych prowadzonych przez ministra finansów poprzedniej kadencji. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zakładał, m.in. modyfikację i uproszczenie zasad ponoszenia opłat za czynności nadzorcze KNF w stosunku do biur usług płatniczych. W miejsce opłat na pokrycie kosztów nadzoru uzależnionych od wartości wykonywanych transakcji płatniczych planowane było wprowadzenie zryczałtowanej opłaty rocznej na pokrycie kosztów działań podejmowanych przez KNF wobec biur w wysokości 100 zł.

RPO zwrócił się do Ministra Finansów o zajęcie stanowiska, co do zasadności zredukowania obciążeń finansowych nałożonych obecnie na biura usług płatniczych, przede wszystkim w zakresie finansowania kosztów nadzoru sprawowanego przez KNF, z uwzględnieniem informacji na temat ewentualnego harmonogramu prac legislacyjnych w tym zakresie.

Autorem jest:

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych