Funkcjonowanie elektrowni wiatrowych jest uregulowane prawnie

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych określa warunki, tryb lokalizacji oraz budowy elektrowni wiatrowych, a także warunki lokalizacji elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie istniejącej albo planowanej zabudowy mieszkaniowej.

Chodzi o ustawę z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 961), która weszła w życie 16 lipca br.

Definicja i lokalizacja elektrowni wiatrowych

Elektrownia wiatrowa

jest budowlą w rozumieniu przepisów

prawa budowlanego

, składającą się co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów technicznych, o mocy większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r., poz. 478, z późn. zm.).

Lokalizacja elektrowni wiatrowej następuje wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane:

- elektrownia wiatrowa - od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, oraz

- budynek mieszkalny albo budynek o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa - od elektrowni wiatrowej

- jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, przede wszystkim wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej).

Wskazana wyżej odległość nie jest wymagana przy przebudowie, nadbudowie, rozbudowie, remoncie, montażu lub odbudowie budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa.

Plan miejscowy

Plan miejscowy przewidujący lokalizację elektrowni wiatrowej:

- określa maksymalną całkowitą wysokość elektrowni wiatrowej.

- sporządza się co najmniej dla obszaru, na którym nie mogą być zlokalizowane nowe budynki mieszkalne albo budynki o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, a którego granice są wyznaczane z uwzględnieniem maksymalnej, całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej określonej w tym planie.

W projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego przewidującego lokalizację elektrowni wiatrowej zamieszcza się przede wszystkim maksymalną, całkowitą wysokość elektrowni wiatrowej, która zostanie określona w tym planie.

Pozwolenia na budowę

dotyczące elektrowni wiatrowych, wydane przed dniem wejścia w życie omawianej zachowują moc, o ile w ciągu 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy wydana zostanie decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

Od dnia wejścia w życie omawianej ustawy, czyli od 16 lipca br. do dnia 31 grudnia 2016 r. podatek od nieruchomości dotyczący elektrowni wiatrowej jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie tej ustawy.

Autorem jest:

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych