Założenie spółki z o.o. - od czego zacząć?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest coraz bardziej popularna w naszym kraju. Zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych, jest to rodzaj spółki kapitałowej, która może zostać utworzona przez jedną albo więcej osób. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5000 złotych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

jest coraz bardziej popularna w naszym kraju. Zgodnie z postanowieniami

kodeksu spółek handlowych

, jest to rodzaj

spółki kapitałowej

, która może zostać utworzona przez jedną albo więcej osób. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5000 złotych.

Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się zawarcia

umowy spółki

, wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego

kapitału zakładowego

, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki, z uwzględnieniem art. 158 §11 KSH, powołania zarządu, ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki oraz wpisu do rejestru.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego.

Dokument

muszą podpisać wszyscy wspólnicy spółki.

Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "spółka z o.o." lub "sp. z o.o.".

- Warto w tym kontekście podkreślić, że w momencie podpisania umowy powstaje spółka w organizacji - podkreśla mecenas Robert Nogacki, założyciel

Kancelarii Prawnej Skarbiec

.

Od momentu podpisania umowy należy posługiwać się firmą spółki i od tego momentu spółka ma maksymalnie 6 miesięcy na wpis do KRS. Jeżeli w tym czasie spółka nie zostanie zarejestrowana, umowa spółki zostaje rozwiązana. Należy zaznaczyć, iż w takim przypadku wspólnicy mają obowiązek spłacić wszystkie zobowiązania spółki w organizacji. Jeżeli po

zarejestrowaniu spółki

zostały stwierdzone braki wynikłe z niedopełnienia przepisów

prawa

, sąd rejestrowy z urzędu albo na wniosek osób mających interes prawny, wzywa spółkę do usunięcia braków i wyznacza w tym celu odpowiedni termin. W sytuacji, w której spółka nie uczyni zadość wezwaniu, o którym mowa powyżej, wówczas sąd rejestrowy może nakładać grzywny według zasad określonych w przepisach o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Obowiązek zgłoszenia spółki do KRS spoczywa na

Zarządzie spółki

. Zgłoszenie następuje na odpowiednim formularzu, zazwyczaj na tzw. druku KRS-W3, w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę spółki. Do wniosku należy ponadto dołączyć druki:

- KRS-WE - zawierający informacje o wspólnikach;

- KRS-WM -wskazujący na informacje o przedmiocie działalności;

- KRS-WK - zawierający informacje o osobach uprawnionych do reprezentowania spółki.

Oprócz druków urzędowych, zgodnie z art. 167 KSH, do zgłoszenia spółki należy dołączyć:

- umowę spółki;

- oświadczenie wszystkich

członków zarządu

, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników;

- podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich;

- adresy członków zarządu;

- dowód opłaty sądowej w wysokości 500 PLN podając w tytule "opłata od wniosku rejestrowego spółki (tu nazwa spółki)";

- dowód opłaty za zgłoszenie w Monitorze Sadowym i Gospodarczym w wysokości 100 PLN.

Nowo powstawała sp. z o.o. zobowiązana jest w terminie 21 dni od uzyskania wpisu do KRS zgłoszenia do urzędu skarbowego danych uzupełniających na odpowiednim druku.

Autorem jest:

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych