Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych

Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium Polski, zasady współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich, zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy związanych z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług określa ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

Warunki zatrudnienia

pracowników delegowanych na terytorium Polski, zasady współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich, zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy związanych z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług określa ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

Ustawa z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 868) weszła w życie 18 czerwca br.

Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium Polski

W myśl przepisów ustawy, pracodawca delegujący pracownika na terytorium Polski musi zapewnić takiemu pracownikowi warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników. Chodzi tu między innymi o: normy i

wymiar czasu pracy

oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymiar

urlopu wypoczynkowego

, jak również minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Odpowiedzialność solidarna wykonawcy powierzającego wykonanie prac

Wykonawca powierzający wykonanie prac pracodawcy delegującemu pracownika na terytorium Polski ponosi wobec pracownika delegowanego na terytorium Polski

odpowiedzialność solidarną z tym pracodawcą

za jego zobowiązania powstałe w trakcie wykonywania tych prac z tytułu zaległego wynagrodzenia.

Ustawa daje Państwowej Inspekcji Pracy prawo występowania do pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP oraz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej z żądaniem udzielenia informacji dotyczących ich działalności. Pracodawcy mają obowiązek udzielenia informacji w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania Państwowej Inspekcji Pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje prawidłowość delegowania pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy zaistnieją wątpliwości, czy dany

pracownik

może zostać uznany za pracownika delegowanego na terytorium Polski.

Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo także nakładać grzywny i kary administracyjne.

Obowiązki pracodawcy delegującego pracownika na terytorium Polski

Pracodawca delegujący pracownika na terytorium Polski wyznacza osobę upoważnioną do pośredniczenia w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów lub zawiadomień, przebywającą w okresie delegowania na terytorium Polski.

Pracodawca delegujący pracownika na terytorium Polski najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi składa Państwowej Inspekcji Pracy oświadczenie zawierające dane niezbędne w celu przeprowadzenia kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy.

Pracodawca delegujący pracownika na terytorium Polski ma obowiązek w okresie delegowania do przechowywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postaci papierowej lub elektronicznej:

- kopii

umowy o pracę

pracownika delegowanego na terytorium RP lub innego równoważnego dokumentu poświadczającego warunki zatrudnienia w ramach nawiązanego stosunku pracy;

- dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracownika delegowanego na terytorium RP w zakresie rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz liczby godzin przepracowanych w danym dniu lub jej kopii;

- dokumentów określających wysokość wynagrodzenia pracownika delegowanego na terytorium RP wraz z wysokością dokonanych odliczeń zgodnie z właściwym prawem oraz dowodów wypłaty pracownikowi wynagrodzenia lub ich kopii.

- Za złamanie wskazanych wyżej

obowiązków pracodawcy

grozi grzywna od 1000 do 30 000 zł.

Autorem jest:

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych