Art. 92 KK

CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ IX Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych

Art. 92. Wydaniu wyroku łącznego nie stoi na przeszkodzie, że poszczególne kary wymierzone za należące do ciągu przestępstw lub zbiegające się przestępstwa zostały już w całości albo w części wykonane; przepis art. 71 § 2 stosuje się odpowiednio.