Art. 335 KK

CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej

Art. 335. Zawieszając wykonanie kary wobec żołnierza, sąd może orzec także środki przewidziane w art. 323 § 2.

Art. 335. Zawieszając wykonanie kary wobec żołnierza, sąd może orzec także środki przewidziane w art. 323 § 2.