Straż Miejska będzie mogła karać za nowe wykroczenia. Mandaty za emisje w strefach czystego powietrza

MSWiA złożyło projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze straży gminnych (miejskich) są uprawnieni do nakładania mandatów karnych. Umożliwi ono m.in. nakładanie grzywien za nieprzestrzeganie ograniczeń związanych ze strefą czystego transportu.

Zmiany mają dostosować rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy są uprawnienie do nakładania mandatów karnych do przepisów wprowadzonych m.in. ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Art. 39 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych przewiduje możliwość ustanowienia strefy czystego powietrza. Co zasady mogą poruszać się w niej jedynie pojazdy elektryczne, pojazdy napędzane wodorem lub gazem ziemnym.

Kolejny artykuł tej ustawy stwierdza, że strefę czystego transportu ustanawia rada gminy. "Tym samym gminy otrzymały kolejne narzędzie, za pomocą którego mogą kształtować lokalną politykę ochrony powietrza przez obniżanie spadku emisji szkodliwych związków i zanieczyszczeń z transportu" - pisze projektodawca w uzasadnieniu.

Zobacz wideo Jakie mandaty grożą za nieprzestrzeganie obostrzeń?

W dalszej części uzasadnienia projektu nowelizacji rozporządzenia MSWiA stwierdza, że "zasadne jest, aby strażnicy straży gminnych (miejskich) posiadali uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych wobec osób nieprzestrzegających ograniczeń związanych ze strefą czystego transportu, w przypadku gdy rada gminy zdecyduje o konieczności wprowadzenia takiej strefy".

Kary dla kierowców to nie wszystko

Druga zmiana w rozporządzeniu wiąże się z nowelizacją ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Na jej mocy wprowadzono sankcje za niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za składanie informacji o posiadaniu kompostownika lub kompostowaniu w nim bioodpadów niezgodnych ze stanem faktycznym.

W nowelizacji rozporządzenia projektodawca zaproponował m.in. rozszerzenie uprawnień straży gminnych o możliwość ukarania grzywną za niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za składanie informacji o posiadaniu kompostownika lub kompostowaniu w nim bioodpadów niezgodnych ze stanem rzeczywistym.

Jak twierdzą autorzy projektu, w rezultacie projektowanych zmian dojdzie do wzmocnienia ochrony porządku publicznego w gminach posiadających straże gminne i miejskie, poprzez zwiększenie skuteczności ścigania i karania sprawców powyższych wykroczeń.

Więcej o: