NBP rozszerza możliwości Pakietu Zaufania

Narodowy Bank Polski podjął działania umożliwiające rozszerzenie Pakietu Zaufania o rozwiązania, poprawiające dostęp banków do płynności w złotych i w walutach obcych. Zmiany dotyczą wydłużenia długości operacji przeprowadzanych przez NBP oraz rozszerzenie listy zabezpieczeń, akceptowanych w tych operacjach.

Narodowy Bank Polski wprowadzi od maja, oprócz tak zwanych operacji repo na 3 miesiące, również operacje repo na 6 miesięcy. W przypadku walut obcych bank planuje wprowadzenie dodatkowych operacji zasilających w euro oraz w dolarach amerykańskich z terminem 1 miesiąca.

Lista zabezpieczeń przyjmowanych przez NBP w operacjach repo zostanie od maja uzupełniona o inne niż skarbowe dłużne papiery wartościowe, zdeponowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Ponadto, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom banków, NBP będzie akceptował w tych operacjach polskie rządowe papiery denominowane w euro.

NBP zapowiedział, że od 1 kwietnia do 30 czerwca 2009 będzie co piątek emitował bony pieniężne lub - w przypadku pojawienia się niedoboru płynności w sektorze bankowym - będzie prowadził operacje repo. Bank centralny zapowiada też, że w drugim kwartale każdego dnia będzie mógł przeprowadzać innego rodzaju dostrajające lub strukturalne operacje otwartego rynku - zasilające bądź absorbujące płynność. Szczegóły tych działań można znaleźć na stronie internetowej NBP.