Sejm uchwalił zmiany ograniczające podpisywanie terminowych umów o pracę

Ograniczenie nadużywania przez pracodawców podpisywania z pracownikami terminowych umów o pracę - to główny cel uchwalonej przez Sejm nowelizacji Kodeksu pracy.

W myśl uchwalonej przez Sejm zmiany Kodeksu pracy, umowa o pracę będzie zawierana na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony. Likwidacji ulegną umowy na czas wykonania określonej pracy.

Zmiany w czasowych umowach o pracę

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. W praktyce oznacza to, że jeśli okres zatrudnienia pracownika na czas określony u jednego pracodawcy przekroczy 33 miesiące lub gdy pracodawca zawarł z pracownikiem już 3 takie umowy - to od następnego dnia po upływie 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy - pracownik będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Powyższa zasada nie będzie stosowana do umów o pracę zawartych na czas określony:

- w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

- w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

- w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

- gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

Okresy wypowiedzenia umowy

Nowelizacja uzależnia okresy wypowiedzenia umów o pracę wyłącznie od czasu ich trwania, a nie od rodzaju umowy. 2 tygodnie wypowiedzenia będzie przysługiwało, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc wypowiedzenia, w przypadku zatrudnienia przez co najmniej 6 miesięcy oraz 3 miesiące wypowiedzenia, przy zatrudnieniu przez co najmniej 3 lata.

W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia - będzie to dotyczyło zarówno umów o pracę na czas określony, jak i nieokreślony oraz umów o pracę na okres próbny. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia.

Umowy na okres próbny

W myśl uchwalonych zmian, ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem będzie możliwe:

-jeżeli pracownik ma być zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy;

-po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony do wykonywania tego samego rodzaju pracy - w tych okolicznościach dopuszczalne jest nie więcej niż jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Omawiany projekt nowelizacji Kodeksu pracy trafił do prac w Senacie.

Kancelaria Prawna Skarbiec

, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.