Korzystne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej

Ministerstwo Finansów przygotowało założenia nowej Ordynacji podatkowej. Przewidują one wprowadzenie wielu zmian, które mają dostosować przepisy do obecnych wymogów podatników i nowych form kontaktu podatnika z organami podatkowymi.

Głównym celem przygotowanych przez Ministerstwo Finansów założeń nowej Ordynacji podatkowej będzie ochrona praw podatnika oraz zwiększenie skuteczności i efektywności wymiaru i poboru podatków. Złagodzeniu ma ulec rygoryzm przepisów procedury podatkowej wobec podatników, ale także innych podmiotów (płatników, inkasentów, następców prawnych, osób trzecich).

Procedura konsultacyjna

W nowej Ordynacji podatkowej zostanie uregulowana ogólna procedura konsultacyjna (konsultacyjno-porozumiewawcza), stanowiąca typ postępowania podatkowego. W ramach tej procedury podatnik oraz organ podatkowy będą mogli w trybie konsultacji dokonać uzgodnień dotyczących przeszłych lub przyszłych rozliczeń podatkowych - przed pojawieniem się ewentualnego sporu. Postępowanie konsultacyjne może być prowadzone pod warunkiem, że w momencie jego wszczęcia nie jest (w tym samym zakresie) prowadzone postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa (przede wszystkim w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego) lub postępowanie nie zostało rozstrzygnięte, co do istoty. Na przeszkodzie jego wszczęciu nie będzie natomiast występować toczące się lub już zakończone postępowanie w sprawie wydania interpretacji podatkowej (i vice versa). Procedura konsultacyjna będzie pozostawać bez wpływu na możliwość wszczęcia i prowadzenia postępowania podatkowego wymiarowego.

W postępowaniu konsultacyjnym będą wydawane decyzje podatkowe.

Porozumienie między podatnikiem a organem podatkowym

W ramach nowej procedury podatkowej możliwe będzie zawarcie porozumienia:

- w przypadku trudnych do usunięcia wątpliwości, co do stanu faktycznego w sprawie (gdy niecelowe, kosztowne lub czasochłonne jest dalsze poszukiwanie dowodów lub dowody w sprawie budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich mocy dowodowej lub poprawności przeprowadzenia),

- w zakresie określenia wartości przedmiotu opodatkowania lub transakcji;

- w kwestii zasadności zastosowania ulg w spłacie podatków, rodzaju ulgi, którą należy zastosować oraz sposobu jej zastosowania.

Mediacja podatkowa

W postępowaniu podatkowym możliwe będzie przeprowadzenie mediacji. Mediacja będzie stanowić postępowanie szczególne, które wszczynane jest na wniosek jednej ze stron sporu. Jego wszczęcie będzie możliwe na każdym etapie postępowania (tj. w pierwszej lub w drugiej instancji).

Wydłużenie terminu wniesienia odwołania/zażalenia

Termin do wniesienia odwołania ma wynosić 30 dni, a zażalenia 14 dni. Dwukrotne wydłużenie terminu zaskarżenia umożliwi lepsze przygotowanie strony do sformułowania zarzutów odwołania/zażalenia.

Inne proponowane zmiany

W nowej Ordynacji podatkowej wszystkie ulgi w spłacie będą uregulowane w jednym, odrębnym rozdziale.

Zasadą ma być możliwość składania wszelkiego rodzaju oświadczeń i dokumentów drogą elektroniczną, jeśli tylko ich rodzaj na to pozwala.